Nagłówek strony   Stopka strony
Strona główna
.Sale weselna i konferencyjna w Domu Ludowym w Radlnej do wynajęcia.

Sale weselna i konferencyjna w Domu Ludowym w Radlnej do wynajęcia

Dom Ludowy w Radlnej, to wyjątkowe miejsce położone w bliskiej odległości od Tarnowa, a jednocześnie w cichym i spokojnym miejscu. W otoczeniu znajduje się ogród, wygodny parking a także plac zabaw dla dzieci. Dom Ludowy urządzony...

Czytaj więcej...

.Hala sportowa w Koszycach Wielkich do wynajęcia .

Hala sportowa w Koszycach Wielkich do wynajęcia

Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów zaprasza wszystkich chętnych do korzystania z hali sportowej w Koszycach Wielkich. W chwili obecnej są jeszcze wolne terminy....

Czytaj więcej...

. Hala sportowa i sala konferencyjna w Centrum Kultury i Sportu w Koszycach Małych do wynajęcia .

Hala sportowa i sala konferencyjna w Centrum Kultury i Sportu w Koszycach Małych do wynajęcia

Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów informuje, że są jeszcze wolne terminy na wynajem hali sportowej wraz z nowoczesnym zapleczem sanitarno - szatniowym w Centrum Kultury i Sportu w Koszycach Małych. Zapraszamy również do wynajmu sali konferencyjnej...

Czytaj więcej...

.Uzyskaj dofinansowanie na wymianę starego pieca - złóż deklarację.

Uzyskaj dofinansowanie na wymianę starego pieca - złóż deklarację

Gmina Tarnów ubiega się o dofinansowanie dla projektu pn. „Redukcja emisji CO2 w Gminie Tarnów poprzez wymianę źródeł  ciepła w gospodarstwach domowych” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Pozyskane fundusze mają przyczynić...

Czytaj więcej...

Nie będzie „MOTODROMU” w Zbylitowskiej Górze. Gmina wypowiada umowę dzierżawy

Drukuj PDF

Gmina Tarnów wypowiada umowę dzierżawy właścicielom „MOTODROMU” w Zbylitowskiej Górze.  – Zdecydowałem się rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, ze względu na nie dotrzymywanie przez wydzierżawiającego zapisów wynikających z umowy dzierżawy - tłumaczy wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł. – Według mojej wiedzy dzierżawca używa teren w sposób sprzeczny z umową. Nie bez znaczenia były również liczne prośby i zgłoszenia mieszkańców Zbylitowskiej Góry i okolic, którzy skarżyli się na uciążliwość toru, a w szczególności ogromny hałas, jaki emitują poruszające się po torze samochody, co stało w sprzeczności z wcześniejszymi zapewnieniami, iż działalność będzie nieuciążliwa dla otoczenia.

Więcej…

Wszyscy wszystkim ślą życzenia - Opłatkowe spotkania w Porębie Radlnej, Koszycach Wielkich, Białej, Błoniu, Zgłobicach, Zawadzie, Radlnej

Drukuj PDF

Na kolejne spotkania opłatkowe samorząd gminny zaprosił mieszkańców Poręby Radlnej, Koszyc Wielkich, Białej, Zgłobic, Zawady oraz Radlnej. Odbyły się one w ubiegłym tygodniu w miejscowych szkołach podstawowych, Domach Ludowych i remizach OSP. Nie zawiedli najmłodsi, którzy przygotowali w trakcie każdego z nich piękne, kolorowe jasełka oraz występy ze śpiewem i wierszami. W noworocznych opłatkach uczestniczyli miejscowi księża, radni, sołtysi oraz dyrektorzy szkół, których społeczność aktywnie włączała się w organizację spotkań. Każdemu z nich towarzyszył poczęstunek,

Noworoczne spotkania najstarszych mieszkańców gminy Tarnów upłynęły w atmosferze życzliwości, rozmów, wspólnie składanych życzeń i śpiewu kolęd.

Więcej…

Ewa Gawin, misjonarka pochodząca z Woli Rzędzińskiej, odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Drukuj PDF

Prezydent Andrzej Duda przyznał pochodzącej z Woli Rzędzińskiej, świeckiej misjonarce Ewie Gawin, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Prezydent wyróżnił Ewę Gawin „za wybitne zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy”. Ewa Gawin od 28 lat pracuje jako świecka misjonarka w Bertoua w Kamerunie. Pomaga chorym, niepełnosprawnym, więźniom. Zorganizowała szkołę dla głuchoniemych dzieci.

Pani Ewa Gawin posługę misyjną w Kamerunie rozpoczęła w styczniu 1990 roku, jako pielęgniarka
i kierownik misyjnego ośrodka zdrowia w Bertoua. W latach 1994-1997 zajmowała się zaopatrywaniem w środki medyczne przychodnie i szpitale, nadzorowała budowy ośrodków zdrowia i izb porodowych. Dzięki jej staraniom w 2011 roku rozpoczęła się budowa nowego budynku szkoły dla dzieci głuchoniemych w Bertoua.

Więcej…

Z kolędowaniem i życzeniami - opłatkowe spotkania w Łękawce, Koszycach Małych, Tarnowcu, Zbylitowskiej Górze, Jodłówce – Wałkach, Woli Rzędzińskiej I i II

Drukuj PDF

Wspólne życzenia, śpiewanie kolęd, występy dzieci. Za nami samorządowe spotkania opłatkowe w Łękawce, Koszycach Małych, Tarnowcu, Zbylitowskiej Górze, Jodłówce – Wałkach, Woli Rzędzińskiej sołectwa I i II, które odbyły się w minionych dniach dla najstarszych mieszkańców poszczególnych miejscowości. Część z nich poprzedziła Msza  święta w miejscowych kościołach. Spotkania odbywały się w szkołach, których społeczność włączyła się w organizację, przygotowując dla przybywających poczęstunki.

Dzieci ze szkół przygotowały piękne występy. Były jasełka, tańce, śpiewy i kolorowe stroje. W trakcie spotkań życzenia najstarszym mieszkańcom naszej gminy składał w imieniu samorządu wójt Grzegorz Kozioł. W noworocznych opłatkach uczestniczyli również miejscowi księża, radni, sołtysi oraz dyrektorzy szkół.

Spotkania upłynęły w prawdziwie rodzinnej atmosferze, przy śpiewie kolęd, składaniu wspólnych życzeń, sąsiedzkich rozmowach oraz poczęstunku.

Więcej…

Dotacje dla organizacji pozarządowych przyznane

Drukuj PDF

Znamy wysokość dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym przez Gminę Tarnów na 2017 rok. Środki finansowe zostały przyznane podmiotom po ocenie ofert, które zostały złożone w otwartym konkursie. Wsparcie zostanie przeznaczone na realizację zadań publicznych z zakresu sportu, pomocy społecznej oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Łącznie dotacje dla organizacji „trzeciego sektora” z gminy Tarnów wyniosą w 2017 roku 573 tyś. zł.

Dotacje dla organizacji pozarządowych zostały przyznane w ramach trzech zadań. Pierwszym z nich jest upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej w tym sportu, wśród dzieci i młodzieży. Dotacje z tego tytuły otrzymają kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe z terenu gminy Tarnów. W ramach zadań z zakresu pomocy społecznej oraz promocji zdrowia wspierane będą organizacje, które pomagają rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, realizują działania polegające na  prowadzeniu działalności rehabilitacyjnej i terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych, prewencyjnej w zakresie ochrony i promocji zdrowia czy organizowaniu wypoczynku i spotkań integracyjnych dla dzieci z rodzin wielodzietnych i dysfunkcyjnych. Kolejną grupę stanowią organizacje realizujące zadania polegające na popularyzowaniu i ochronie tradycji kulturowych Gminy Tarnów i jej mieszkańców, wspieraniu artystów amatorów, kultywowaniu pamięci o osobach zasłużonych dla gminy, regionu i kraju, miejscach i wydarzeniach historycznych.

Więcej…

Oczyszczają powietrze w szkołach

Drukuj PDF

Gmina Tarnów testuje nawiewniki czystego powietrza, czyli specjalne urządzenia, które oczyszczają powietrze w pomieszczeniach. W pilotażowym programie nawiewniki zainstalowano w salach w szkole w Porębie Radlnej oraz przedszkolu w Woli Rzędzińskiej. Jeśli system oczyszczania powietrza się sprawdzi, urządzenia zostaną zamontowane w kolejnych szkołach.

Normy zanieczyszczenia powietrza, szczególnie w okresie zimowym zostają przekroczone kilkukrotnie. Szczególnie wrażliwe na złą jakość powietrza są dzieci. Z tego powodu w Szkole Podstawowej w Porębie Radlnej oraz w przedszkolu w Woli Rzędzińskiej pilotażowo zainstalowano nawiewniki, których głównym celem jest oczyszczenie powietrza w pomieszczeniu. Jeden nawiewnik jest wystarczający do zupełnego oczyszczenia powietrza w pomieszczeniu wielkości sali lekcyjnej.

Więcej…

Opłaty za śmieci jeszcze bez zmian

Drukuj PDF

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Tarnów do dnia 30 czerwca 2017 pozostają bez zmian. Po tym okresie być może wzrosną opłaty za wywóz śmieci.

Dotychczasowe stawki obowiązywać będą do końca czerwca 2017 roku. Do tego czasu, w myśl Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w drodze przetargu zostaną wyłonione podmioty, które w kolejnym okresie zajmą się odbiorem i zagospodarowywaniem naszych śmieci. Równocześnie określona zostanie również wysokość nowych stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- Do Urzędu Gminy Tarnów wpływają prośby i uwagi od mieszkańców o zwiększenie ilości odbiorów odpadów wielkogabarytowych, a także by były one odbierane bezpośrednio spod domostw. Mieszkańcy życzą sobie również, by podobnie zwiększyć częstotliwość i liczbę miejsc odbioru odpadów zielonych. Jeśli wyjdziemy naprzeciw tym prośbom i zwiększymy zakres usług w specyfikacji przetargowej, to wtedy należy się liczyć ze wzrostem cen odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – informuje wójt Grzegorz Kozioł.

Więcej…

Budżet gminy Tarnów na 2017 rok przyjęty

Drukuj PDF

Łączna suma tegorocznych wydatków gminy Tarnów wyniesie blisko 88 milionów złotych. Z tego aż 10 milionów zostanie przeznaczonych na inwestycje, w tym m.in. budowę remizy OSP w Zgłobicach, rozbudowę szkoły w Zawadzie czy remont budynku tzw. „starej kaplicy” w Tarnowcu. Nowy budżet został przyjęty przez radnych w trakcie sesji Rady Gminy Tarnów, która odbyła się 29 grudnia w Domu Ludowym w Radlnej. Projekt budżetu zyskał wcześniej pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Na ostatniej w 2016 roku sesji radni gminy Tarnów uchwalili budżet na 2017 rok. Osiemnastu radnych poparło projekt uchwały budżetowej, dwóch wstrzymało się od głosu. - Jesteśmy bardzo zadowoleni z nowego budżetu, w szczególności z uwagi na fakt znacznego zwiększenia dochodów gminy, które wyniosą w 2017 roku ponad 85 milionów złotych. Spowodowane jest to miedzy innymi wpływami z programu „Rodzina 500+”. Warto zwrócić również uwagę na zmniejszenie, o kwotę ponad 4 milionów złotych, zadłużenia gminy – informuje Irena Podraza, Skarbnik Gminy Tarnów.

Więcej…

Bezpłatna pomoc prawna w Domu Ludowym w Nowodworzu

Drukuj PDF

Informujemy, że w 2017 roku zmieniły się godziny otwarcia Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, działającego w Domu Ludowym w Nowodworzu.
Mieszkańcy mogą korzystać z bezpłatnych porad prawnika:

  • w poniedziałek -  w godz. 9:00 - 13:00
  • we wtorek – w godz. 9:00 - 13:00
  • w środę  – w godz. 9:00 - 13:00

Przypominamy, że nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokatów i radców prawnych. Organizatorem, na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,  jest Starostwo Powiatowe w Tarnowie. Każdy mieszkaniec może korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej w dowolnym punkcie na terenie kraju.

Więcej…

Zapraszamy na spotkanie dotyczące Programu Rewitalizacji

Drukuj PDF

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY TARNÓW NA LATA 2016 -2022

Wójt Gminy Tarnów zaprasza wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców oraz podmioty zainteresowane opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji, na kolejne otwarte spotkanie rewitalizacyjne, które odbędzie się w Urzędzie Gminy Tarnów, 33-100 Tarnów ul. Krakowska 19 sala 207 II p. w dniu 12-01-2017 r. /czwartek/ o godz. 16:30.

Informacja

Drukuj PDF

Informujemy,  że w dniu 05.01.2016 o godz. 10.00 zostanie otwarty pierwszy przejazd kolejowy (tzw. Południowy lub koło Świątka)w Woli Rzędzińskiej i wyznaczony zostanie objazd jak na rysunku poniżej.

Copyright © Demo Anton Free Joomla! 1.5 Template 2012

Template by Templates for Joomla.