Nagłówek strony   Stopka strony
Strona główna

Gmina stara się o kolejne dofinansowania

Już wkrótce kolejne pieniądze zewnętrzne mogą zasilić budżet gminy Tarnów, która złożyła w ostatnim czasie rekordową ilość wniosków o dofinansowanie, zarówno z funduszy europejskich jak i środków krajowych. Projekty dotyczą zarówno inwestycji, budowy dróg i chodników, jak i wydarzeń kulturalnych. – Naszym założeniem jest maksymalne wykorzystanie środków unijnych z nowego programowania, jak również poszukiwanie pieniędzy w programach krajowych. Dlatego staramy się wykorzystać każdą możliwość. Pozyskane fundusze pozwolą na realizację rekordowej ilości zadań inwestycyjnych, a tym samym utrzymanie wysokiego tempa rozwoju naszych miejscowości – zapowiada wójt Grzegorz Kozioł.

Dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Po pierwsze są to pieniądze, które gmina stara się pozyskać z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, zarówno ze środków unijnych jak i w ramach ogłaszanych przez Zarząd Województwa Małopolskiego konkursów.

W ramach programu „Odnowy obszarów wiejskich” gmina Tarnów złożyła wnioski jeszcze w ubiegłym roku. Złożone projekty dotyczą trzech ważnych inwestycji: przebudowy domu parafialnego w Woli Rzędzińskiej, gdzie zostanie utworzony Dom Kultury oraz przebudowy i zakupu wyposażenia dla przedszkoli w budynku OSP w Białej i przy szkole w Zawadzie. W chwili obecnej wnioski pozytywnie przeszły ocenę finansową i merytoryczną. Wkrótce powinny zostać ogłoszone wyniki. Łącznie w ramach trzech powyższych zadań gmina stara się uzyskać blisko 1,5 miliona złotych dofinansowania.

Na rozstrzygnięcie czeka również wniosek o dofinansowanie z funduszy unijnych dotyczący zainstalowania w domostwach gminy Tarnów odnawialnych źródeł energii – paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów. Wniosek złożono dla 55 nieruchomości, których właściciele wyrazili chęć zainstalowania w swoich domostwach urządzeń.

Jeśli chodzi o Urząd Marszałkowski, wnioski o dofinansowanie Gmina Tarnów składa również zarówno w programie „Małopolskie Remizy” na remont remizy w Białej jak i „Małopolskie Kapliczki 2018”, na modernizację zabytkowego krzyża przydrożnego w Tarnowcu.

Gmina Tarnów wystąpiła również z wnioskiem o dofinansowanie kwotą 150 tysięcy złotych z Urzędu Marszałkowskiego, ze środków na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, remontu dwóch dróg w Zgłobicach. Drogi zlokalizowanej na dz. nr 56 oraz tzw. „Wzdłuż Dunajca”. Do Zarządu Dróg Wojewódzkich wpłynął również wniosek o dofinansowanie budowy dalszej części chodnika przy drodze wojewódzkiej w Tarnowcu.

Z kolei gminne Centrum Kultury i Bibliotek złożyło wniosek za pośrednictwem Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa o dofinansowanie dalszego etapu remontu w Domu Ludowym w Radlnej. Również kilka wniosków o dofinansowanie  wydarzeń kulturalnych czeka na ocenę. W Urzędzie Marszałkowskim złożono wnioski w ramach programu „Mecenat Kultury”, a także o wsparcie w ramach „Małych Grantów”.

Ministerialne pieniądze

Kolejne źródło funduszy zewnętrznych stanowią konkursy i programy ogłaszane przez poszczególne ministerstwa. W ich ramach gmina stara się o pieniądze na remonty naszych dróg. Złożone już zostały wnioski o kolejne pieniądze z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w ramach podziału środków na usuwanie klęsk żywiołowych. W tym roku gmina ubiega się o wsparcie finansowe w łącznej wysokości ponad 2 miliony złotych na remonty dróg: tzw. „Górówka” i „k/Sroki” w Jodłówce – Wałkach oraz tzw. „Kolonia” i „Na Kloca” oraz odbudowę mostu przy drodze gminnej w Radlnej.

Do Ministerstwa Sportu i Turystyki gmina Tarnów złożyła z kolei wniosek o dofinansowanie budowy Otwartej Strefy Aktywności w Koszycach Wielkich. Przypomnijmy, że za budynkiem poczty w Koszycach Wielkich powstanie plac zabaw, siłownia plenerowa oraz miejsce do rekreacji.

Również do Ministerstwa Sportu i Turystyki gminne Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli złożyło wniosek o dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych w ramach konkursu „Projekt SKS 2018”. Jeśli uda się pozyskać fundusze, zajęcia Szkolnych Klubów Sportowych będą się odbywały w 7 placówkach naszej gminy.

Gmina Tarnów ma również szansę na dofinansowanie ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego remontu cmentarza wojennego z I wojny światowej w Błoniu. Wniosek o fundusze został już złożony, w chwili obecnej trwa ocena.

Na ostateczną ocenę czeka projekt złożony do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o dofinansowanie utworzenia Dziennego Domu Pobytu dla Seniorów w budynku obecnego Domu Ludowego w Nowodworzu.

Ponadto, z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji gmina stara się pozyskać fundusze na remonty w remizach gminnych OSP, wyposażenie i sprzęt strażacki oraz zakup samochodu strażackiego dla OSP w Jodłówce – Wałkach.

Drogi finansowane przez Powiat Tarnowski

Jeśli chodzi o infrastrukturę drogową, gmina wystąpiła również do Powiatu Tarnowskiego o dofinansowanie zadań przy drogach powiatowych: budowy ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej w Zgłobicach, kontynuacji budowy ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej w Jodłówce – Wałkach (w kierunku Starych Żukowic) oraz remontu fragmentu chodnika przy drodze powiatowej w Woli Rzędzińskiej I (na odcinku od przedszkola do skrzyżowania z drogą na Ładną).

Inne źródła

Gmina Tarnów stara się pozyskać fundusze również z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Został już złożony pierwszy w tym roku wniosek pn. "Budowa drugiego etapu ścieżki rowerowej w miejscowości Zbylitowska Góra przy ul. Skotnik w technologii betonowej. Wnioskowana kwota to ponad 300 tysięcy złotych.

Jednak gmina Tarnów stara się pozyskać dofinansowania nie tylko dla inwestycji, ale również do projektów z szeroko rozumianej strefy społecznej. Aktywnie środków poszukują więc jednostki organizacyjne gminy. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej stara się pozyskać fundusze m.in. na działalność Ośrodków Wsparcia Dziennego.

- Staramy się, aby pozyskiwane środki zaspokajały wiele dziedzin życia mieszkańców. Pozyskujemy więc fundusze zarówno na inwestycje drogowe, wymianę pieców, budowę placów zabaw, domów kultury jak i gminne wydarzenia kulturalne. Tak, by każdy mieszkaniec odniósł z ich pozyskania korzyści. W sytuacji pozyskania zewnętrznych środków finansowych, następne zadania inwestycyjne będziemy mogli wpisać do budżetu – dodaje wójt Grzegorz Kozioł.

Dodajmy, że powyższe to dopiero pierwsze w tym roku wnioski o dofinansowanie. Już wkrótce ruszą następne nabory, w których Gmina Tarnów z pewnością będzie aplikowała o wsparcie kolejnych zadań.

Warto również wspomnieć, że gmina Tarnów pozyskała już fundusze zewnętrzne na inwestycje, które będą realizowane w 2018 roku. Jest to 350 tysięcy złotych dofinansowania z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa na remont drogi gminnej w Woli Rzędzińskiej – biegnącej od kościoła i szkoły w kierunku Jodłówki Wałek.

Ponadto w ubiegłym roku podpisano umowę na dofinansowanie w kwocie 600 tysięcy złotych z funduszy unijnych, remontu budynku starej kaplicy w Tarnowcu. Inwestycja jest w trakcie realizacji.

Z kolei Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad sfinansuje budowę tzw. „lewoskrętu” w Zgłobicach. Koszt inwestycji, która wkrótce będzie realizowana to 150 tysięcy złotych.

Fundusze zewnętrzne to również Budżet Obywatelski Małopolski, w którym dzięki głosom mieszkańcom już wkrótce nowa zieleń pojawi się na skarpie w Porębie Radlnej oraz przeprowadzone zostaną bezpłatne zajęcia z aerobiku na terenie gminy Tarnów.

Drukuj

Copyright © Demo Anton Free Joomla! 1.5 Template 2012

Template by Templates for Joomla.