Nagłówek strony   Stopka strony
Strona główna Gmina Przewodnik po Urzędzie Dokumenty do pobrania

Formularze

 

 

Ewidencja działalności gospodarczej

- Wniosek CEIDG-1 o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zmianę we wpisie, zawieszenie działalności, wznowienie działalności oraz zawiadomienie o zaprzestaniu działalności- obowiązują od 2018 r.


- Klasyfikacja PKD
- Instrukcja składania wniosku przez portal CEIDG
- Terminy dot. działalności gospodarczej
- Formularze dla sp jawnych

- Wniosek o sprzedaż alkoholu

 

Więcej informacji dla przedsiębiorców na www.firma.gov.pl oraz w zakładce Dla przedsiębiorców

 

 

Geodezja

- Wniosek o nadanie nr domu

- Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego działki

 

Formularze podatkowe

Deklaracja na podatek od środków transportowych (2019)
Formularz deklaracji podatku rolnego (2016)
Formularz deklaracji podatku od nieruchomości (2016)
Formularz deklaracji podatku leśnego (2016)


Dowody osobiste/Ewidencja ludności/meldunki

- aktualne formularze znajdują się w BIP
Gospodarka Komunalna


- Wniosek o wydanie zgody na lokalizację zjazdu

- Wniosek o wydanie zezwolenia na wejście w teren pasa drogowego

- Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego/umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

- Wniosek o zajęcie pasa drogowego - umieszczenie reklamy

- Wniosek o wydanie oświadczenia o dostępie działki do drogi publicznej

- Wniosek o wstępne ustalenie zasad korzystania z przystanków na terenie gminy Tarnów

- Wniosek o potwierdzenie ustalenia zasad korzystania z przystanków na terenie gminy Tarnów

- Wniosek o wydanie czasowego zezwolenia na przejazd samochodem ciężarowym

Budownictwo

- Wniosek o ustalenie warunków zabudowy (wer. pdf) (wer. odt - Open Office)

- Wniosek o przeniesienie decyzji o war zabudowy (wer. pdf) (wer odt)

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeniesienie decyzji (ver odt)

- Wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (wer. pdf) (ver. odt)

- Wniosek o zaopiniowanie lokalizacji ogrodzenia (wer. pdf) (ver odt)

- Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z MPZP (wer. pdf) (ver odt)

- Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału działki (wer. pdf) (ver odt)

- Wniosek o zmianę przeznaczenia dzialki

- Wniosek o zmianę przeznaczenia działki na tereny zalesione

- Wniosek o zmianę przeznaczenia działki na teren budowlany

- Wniosek o przeznaczenia działki - ogólny (ver odt)

- Oświadczenie o zapewnieniu dostaw mediów - Wodociągi, ZE, ZG

- Uwagi do wyłożonego projektu planu zagospodarowania przestrzennego (ver odt)

- Wniosek  o zmianę przeznaczenia nieruchomości w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego / Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (ver. pdf) (ver. odt - Libre Office)

- Wniosek o wydanie zaświadczenia o obszarze rewitalizacji (ver Libre Office- edytowalny)

 

 

Rolnictwo

1. Umowa dzierżawy
2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o okresach pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym
3. Oświadczenie wnioskodawcy o wykonywanej pracy w rolnictwie
4. Druk - zeznanie świadka dot. potwierdzenia wykonywania pracy w gospodarstwie
Informacje dot. dokumentowania lat pracy w rolnictwie
5. Wniosek o wpis do ewidencji producentów
6. Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych lub o przyznanie płatności z tytułu wsparcia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania
7.Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej


Ochrona środowiska

1. (Osoby fizyczne) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew - na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (pdf) wersja odt

-(Firmy, osoby prawne) wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew (pdf) wersja odt (Libre Office)


2. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Załącznik

3. Ankieta dot. azbestu

3. a Odbiór azbestu z posesji

4. Wniosek o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Tarnów na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej z budową przydomowej oczyszczalni ścieków - BIP
5. Zgłoszenie wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków

6. WNIOSEK  o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników   bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (wer. pdf) (wer. odt - Libre Office)

6a. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajdujących się  na terenie Gminy Tarnów (ver. pdf)

7. Wniosek o wykonanie dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz ich zagospodarowania (wersja word)

 

 

Śmieci

- Deklaracja na odbiór odpadów komunalnych (pdf) wersja MS Word/Libre Office

 

 

Pomoc społeczna - GOPS

1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (2017)
2. Wniosek o ustalenie prawa do Funduszu Alimentacyjnego (2017)
3. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (2017)
4. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (2017)

5. Oświadczenia

6. Wniosek o becikowe - państwowe - wzór 2016
7. Zaświadczenie pracodawcy w celu ustalenia uprawnień do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
8. Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - do Powiatowego Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności
9. Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla dziecka- do Powiatowego Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

10. Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego - wzór 2016
11. Świadczenie rodzicielskie - od roku 2016 - wniosek

12. 500+

13. Dobry Start (300+)


Oświadczenie o sposobie płatności

MPiPS przypomina, że od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem).
Oświadczenia majątkowe

1.Oświadczenie majątkowe - radni
2.Oświadczenie majątkowe - pracownicy samorządowi, dyr.

 

Dodatki mieszkaniowe/energetyczne

- Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego - informacja

- Dodatek mieszkaniowy

 

WNIOSEK

o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Drukuj

Copyright © Demo Anton Free Joomla! 1.5 Template 2012

Template by Templates for Joomla.