bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Witamy...

na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej
Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów

 

 

Centrum realizuje zadania Gminy Tarnów w zakresie:

 1. Kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 2. Kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń.

Do podstawowych celów i zadań Centrum w zakresie kultury, obejmującym tworzenie, upowszechnianie i jej ochronę, a także ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami, należy:

 1. Edukacja i rozwój kulturalny środowiska poprzez organizowane kursy, warsztaty, konkursy, przeglądy, festiwale i we wszystkich dziedzinach działalności kulturalnej,
 2. Opieka nad amatorskim ruchem artystycznym, twórczością ludową oraz ich promowanie,
 3. Organizowanie imprez rekreacyjno-wypoczynkowych, edukacyjnych, sportowych oraz rozrywkowych,
 4. Koordynowanie działalności kulturalnej oraz działalności w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 5. Eksploatacja i bieżąca konserwacja przekazanego mienia Gminy Tarnów,
 6. Udostępnianie przekazanego mienia Gminy Tarnów,
 7. Prowadzenie działalności programowej i reklamowej z zakresu działania Centrum,
 8. Gromadzenie i udostępnianie dóbr kultury, informacji i dokumentacji dotyczących zjawisk kulturowych na terenie Gminy,
 9. Upowszechnianie dorobku i osiągnięć instytucji kultury oraz twórców i zespołów amatorskiego ruchu artystycznego, popularyzacja najcenniejszych wartości kultury narodowej,
 10. Działalność instrukcyjno – metodyczna,
 11. Inspirowanie jednostek i grup społecznych do czynnego udziału w życiu kulturalnym,
 12. Działalność służąca aktywizacji kulturalnej osób starszych,
 13. Wspieranie podejmowanych przez Urząd Gminy Tarnów działań na rzecz promocji Gminy,
 14. Wydawanie pisma samorządowego ,,Nowiny Tarnowskiej Gminy”,
 15. Wytwarzanie materiałów informacyjno – promocyjnych,
 16. Pozyskiwanie środków europejskich i innych na przygotowanie projektów w zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 17. Współpraca z jednostkami oświaty, instytucjami, osobami fizycznymi i prawnymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie upowszechniania kultury,
 18. Współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kraju i zagranicą, w zakresie upowszechniania kultury.

Do podstawowych celów i zadań w zakresie bibliotek gminnych obejmującym zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa, należy:

 1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
 2. Obsługa użytkowników przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej,
 3. Prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej i edukacyjnej,
 4. Organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem, służących popularyzacji książki, sztuki i nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy,
 5. Współdziałanie z innymi bibliotekami i instytucjami kultury w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych społeczności gminy,
 6. Tworzenie i udostępnianie baz danych katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,
 7. Pozyskiwanie środków europejskich i innych na przygotowanie projektów w zakresie bibliotek gminnych,
 8. Współpraca z jednostkami oświaty , instytucjami, osobami fizycznymi i prawnymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności bibliotecznej,
 9. Współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kraju i zagranicą w zakresie działalności bibliotecznej.

Do podstawowych celów i zadań Centrum w zakresie kultury fizycznej i turystyki należy:

 1. Prowadzenie działalności służącej upowszechnieniu kultury fizycznej i turystyki,
 2. Koordynowanie działalności w zakresie kultury fizycznej i turystki,
 3. Pozyskiwanie środków europejskich i innych na przygotowanie projektów w zakresie kultury fizycznej i turystyki ,
 4. Współpraca z jednostkami oświaty, instytucjami , osobami fizycznymi i prawnymi oraz organizacjami pozarządowymi, w zakresie kultury fizycznej i turystki,
 5. Inicjowanie i podejmowanie współpracy innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kraju i zagranicą w zakresie kultury fizycznej i turystki.
 6. Centrum może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb społeczności lokalnej.

AktualnościOpublikował: Filip Malig
Publikacja dnia: 06.12.2017
Podpisał: Filip Malig
Dokument z dnia: 24.08.2017
Dokument oglądany razy: 30 552