bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenia

Dyrektor Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, wywieszono wykaz nieruchomości z przeznaczeniem do oddania w najem na okres do 35 miesięcy - pomieszczeń w lokalu (budynku) użytkowym w miejscowości Zbylitowska Góra dz. nr 709/3 objętą księgą wieczystą TR1T/00066306/1. Lokal o pow. 103,8 m2.

Tarnów, dnia 15.01.2018 r.


WYKAZ


Dyrektor Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów zgodnie ze Statutem Centrum Kulturi i Bibliotek Gminy Tarnów stanowiącego załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/309/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 kwietnia 2017 roku oraz na podstawie art. 35 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na okres do 35 miesięcy.

 1. oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - obręb Zbylitowska Góra, numer ewidencyjny dz. Nr 709/3 objęta księgą wieczystą TR1T/00066306/1
 2. powierzchnia nieruchomości przeznaczonej pod najem - 103,8 m2,
 3. opis nieruchomości - lokal użytkowy,
 4. przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów teren oznaczony symbolem „A”,
 5. termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy,
 6. cena nieruchomości - nie dotyczy,
 7. wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego - nie dotyczy,
 8. wysokość opłat z tytułu najmu - 7,70 zł netto za 1 m2,
 9. terminy wnoszenia opłat: zgodnie z umową najmu,
 10. zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy,
 11. informacja o przeznaczeniu do wynajmu - umowa z nowym najemcą,
 12. termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt.2. w/w ustawy - nie dotyczy.

Data wywieszenia wykazu: 15.01.2018 r.
Data zdjęcia wykazu: 16.02.2018 r.Opublikował: Filip Malig
Publikacja dnia: 16.01.2018
Podpisał: Filip Malig
Dokument z dnia: 16.01.2018
Dokument oglądany razy: 3 559