Jest możliwość ubiegania się przez producentów rolnych o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2021 r. Termin składania wniosków mija 31 sierpnia. Poniżej szczegółowe informacje na ten temat.

 Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego należy załączyć:
- faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r.
- w przypadku producentów bydła dodatkowo należy złożyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Więcej informacji w sprawie zwrotu podatku można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnów (Referat Geodezji, Obrotu Nieruchomościami i Rolnictwa, pok. 107) oraz pod numerem telefonu 14 688 01 46. {Play}