Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Tarnów - prosta instrukcja wysyłania dokumentów do Urzędu (na przykładzie deklaracji śmieciowej)

Adres skrzynki Urzędu Gminy Tarnów: /tp1fo1l54b/skrytka

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz.U 2005 nr 64 poz. 565 ) oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U 2005 Nr 200 poz. 1651) informujemy, że Urząd Gminy Tarnów uruchomił Elektroniczny Urząd Podawczy - Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP) na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej - ePUAP, jako "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".

W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy posiadać konto użytkownika na platformie ePUAP.

Wszelkie informacje dotyczące korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej, w tym usługa założenia konta użytkownika w serwisie ePUAP jest dostępna pod adresem http://epuap.gov.pl

Dokumenty elektroniczne będą przyjmowane tylko i wyłącznie w przypadku przesłania ich poprzez wskazany powyżej adres elektronicznej skrzynki podawczej.

Urząd Gminy Tarnów za pomocą platformy ePUAP świadczy poniższe usługi:

 • celem świadczonej usługi jest udostępnienie możliwości złożenia dowolnego wniosku  wraz z załącznikami przez obywatela.

Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców

 • celem świadczonej usługi jest udostępnienie rejestru wyborców, sprawdzenie czy dana osoba figuruje w rejestrze wyborców.
 • celem świadczonej usługi jest dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
 • celem świadczonej usługi jest dokonanie zmian w ewidencji działalności gospodarczej.
 • celem świadczonej usługi jest zawieszenie działalności gospodarczej.
 • celem świadczonej usługi jest wznowienie działalności gospodarczej.
 • celem świadczonej usługi jest wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej.

Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych

 • usługa umożliwia złożenie wniosku o bonifikatę od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych.

Objęcie patronatem imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym

 • usługa możliwia złożenie wniosku o objęcie patronatem imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym.

Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

 • usługa umożliwia złożenie wniosków i uwag do sporządzanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego

 • usługa umożliwia składanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego.

Przyjmowanie zgłoszeń od wykonawców prac geologicznych zamierzających przystąpić do wykonywania robót geologicznych

 • usługa umożliwia złożenie zgłoszenia od wykonawców prac geologicznych zamierzających przystąpić do wykonywania robót geologicznych.

Rozpatrywanie wniosków o wyrażenie zgody na używanie herbu gminy

 • usługa umożliwia złożenie wniosku o rozpatrywanie wniosku o wyrażenie zgody na używanie herbu gminy.

Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • usługa umożliwia złożenie wniosku o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi

 • usługa umożliwia złożenie wniosku o wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi.

Wpis do rejestru, zmiana danych w rejestrze, wykreślenie z rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom przewożenia przez granicę państwa na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

 • usługa umożliwia złożenie wniosku o wpis do rejestru, zmiana danych w rejestrze wykreślenie z rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom przewożenia przez granicę państwa na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej.

Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zaświadczenia o stanie majątkowym mieszkańców

 • usługa umożliwia złożenie do organu podatkowego wniosku o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym mieszkańców.

Zawiadomienie o odkryciu w trakcie robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem

 • w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem archeologicznym, należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić właściwego konserwatora zabytków lub wójta. Przedmiot, jak również miejsce jego odkrycia powinny być zabezpieczone przy użyciu dostępnych środków. Ponadto, należy wstrzymać wszelkie roboty budowlane, które mogłyby uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot.

Zawiadomienie o przypadkowym znalezieniu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym

 • usługa umożliwia złożenie zawiadomienia o przypadkowym znalezieniu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym. Osoba, która znalazła taki przedmiot zobowiązana jest do skierowania sprawy do Urzędu opisując odkryty przedmiot, podając dokładny adres miejsca, gdzie znajduje się przedmiot.

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

 • usługa umożliwia złożenie wniosku o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów.

Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko

 • usługa umożliwia złożenie zgłoszenia eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko (np. szambo).

Dokumenty elektroniczne doręczane przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą do Urzędu Gminy Tarnów muszą być podpisane Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym, wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez uprawnionego polskiego wystawcę w formacie Xades-Bes. Natomiast dokumenty nie opatrzone Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym, zawierające dane niekompletne lub dane zawierające niebezpieczne elementy mogą być odrzucane i nie rozpatrywane. Akceptowalne formaty załączników to: PDF, ODT, SXW, DOC (za wyjątkiem DOCX), RTF, TXT, XLS, CSV, GIF, TIF, BMP, JPG, PNG, ZIP, ARJ, HTML, HTM.

Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia kwalifikowanych, doręczonych dokumentów elektronicznych będzie wydawane automatycznie.