Z dniem 1 stycznia 2015 roku weszła wżycie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U z 2014 r., poz. 1863) ustawa określa zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny.

Z dniem 1 stycznia 2019r. weszły zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny. Od tego roku karta przysługuje rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku. Przy składaniu wniosku niezbędne są PESELE wszystkich dzieci oraz osób których dotyczy karta.

Interaktywna mapa miejsc, w których obowiązują ulgi, jest dostępna na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Są one oznaczone znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Gmina nie posiada karty lokalnej oferowana karta jest kartą ogólnopolską.

Ponadto Starostwo Powiatowe w Tarnowie oferuje dla mieszkańców powiatu tarnowskiego karte powiatowa http://www.powiat.tarnow.pl/

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

 1. w wieku do ukończenia 18. roku życia;
 2. w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
  1. szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
  2. szkole wyższej – do końca roku akademickiego
   • w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4;
 3. bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziniy-lub-wydanie-duplikatu

Wykaz zniżek oferowanych w ramach Karty Dużej Rodziny/Partnerzy KDR

https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/sprawdz-gdzie-skorzystasz-z-karty-duzej-rodziny

Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny trzeba okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej. Oznacza to, że członek rodziny wielodzietnej ubiegający się o przyznanie Karty Dużej Rodziny jest zobowiązany do pokazania oryginałów lub odpisów tych dokumentów.

Przy składaniu wniosku należy okazać w szczególności:

 • w przypadku rodzic – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 • w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
 • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, należy okazać dokument potwierdzający tożsamość lub, w przypadku dziecka do ukończenia 18 roku życia, odpis aktu urodzenia.

Należy jednak wskazać, że organ może domagać się okazania innych dokumentów lub ich odpisów, jeżeli będzie to niezbędne w celu ustalenia uprawnienia do korzystania z Karty Dużej Rodziny (np. w przypadku cudzoziemca).

Okazanie dokumentów przez wnioskodawcę nie jest wymagane w przypadku, gdy wójt (burmistrz lub prezydent miasta) może bezpłatnie we własnym zakresie uzyskać dane niezbędne do ustalenia prawa do korzystania z programu za pomocą urządzeń teletransmisji danych (np. jeżeli istnieje możliwość skorzystania z bazy PESEL).

Zapraszamy firmy i instytucje do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny.

Do współpracy zapraszamy podmioty niezależnie od sektora, czy wielkości.

Warunkiem udziału jest zapewnienie zniżek lub dodatkowych uprawnień dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny.

Korzyści dla firm i instytucji z włączenia się do programu:

 • Możliwość posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.
 • Współtworzenie pierwszego ogólnopolskiego programu skierowanego do dużych rodzin.
 • Zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą firmy lub instytucji.

Jeśli jesteś podmiotem o zasięgu ogólnopolskim:

 • pobierz formularz dla firm https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/zostan-partnerem-karty-duzej-rodziny
 • wypełnij go
 • wyślij na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jeżeli jesteś podmiotem działającym lokalnie na terenie jednej gminy, bądź kilku gmin w obrębie jednego województwa:

 • wyślij do urzędu wojewódzkiego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo adres głównej siedziby firm.

Informacje:
https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny

Wdawaniem karty zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie, ul. Krakowska 19, pok. nr 4