Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Karta ułatwia rodzinom mających co najmniej troje dzieci aktywne spędzanie czasu oraz obniża koszty codziennego życia. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.


Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny.
Od tego roku karta przysługuje rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku. Przy składaniu wniosku niezbędne są PESELE wszystkich dzieci oraz osób których dotyczy karta.

Interaktywna mapa miejsc, w których obowiązują ulgi, jest dostępna na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
https://empatia.mpips.gov.pl/kdr

Są one oznaczone znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Gmina nie posiada karty lokalnej, oferowana karta jest kartą ogólnopolską.


Osoby uprawnione do posiadania Karty Dużej Rodziny


Rodzice:
Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie, co najmniej troje dzieci (bez względu na ich wiek).
Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba, że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku, do co najmniej trojga dzieci.
Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

Dzieci:
Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom pod warunkiem, że co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej jest:

 • w wieku do 18. roku życia,

 • w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,

 • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest, co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Jeśli w chwili składania wniosku, w rodzinie nie ma co najmniej trójki dzieci spełniających wymienione wyżej warunki, Karta Dużej Rodziny nie będzie przysługiwała żadnemu z dzieci.

 Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie. 


Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziniy-lub-wydanie-duplikatu

RODO formularz

Dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny,

 2. w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci,

 3. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,

 4. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,

 5. w przypadku osób pełnoletnich przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny trzeba okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej. Oznacza to, że członek rodziny wielodzietnej ubiegający się o przyznanie Karty Dużej Rodziny jest zobowiązany do pokazania oryginałów lub odpisów tych dokumentów.

Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, należy okazać dokument potwierdzający tożsamość lub, w przypadku dziecka do ukończenia 18. roku życia, odpis aktu urodzenia.

Należy jednak wskazać, że organ może domagać się okazania innych dokumentów lub ich odpisów, jeżeli będzie to niezbędne w celu ustalenia uprawnienia do korzystania z Karty Dużej Rodziny (np. w przypadku cudzoziemca).

Okazanie dokumentów przez wnioskodawcę nie jest wymagane w przypadku, gdy wójt (burmistrz lub prezydent miasta) może bezpłatnie we własnym zakresie uzyskać dane niezbędne do ustalenia prawa do korzystania z programu za pomocą urządzeń teletransmisji danych (np. jeżeli istnieje możliwość skorzystania z bazy PESEL).

Duplikat/druga forma Karty

W przypadku utraty Karty Dużej Rodziny należy złożyć wniosek o wydanie duplikatu karty (taki sam wniosek jak o wydanie karty) dla osoby, której karta uległa zniszczeniu, została skradziona lub zgubiona oraz dołączyć do niego potwierdzenie dokonania wpłaty za wydanie duplikatu.

Elektroniczna forma karty

Od 9 czerwca 2021 roku każdy posiadacz Karty Dużej Rodziny, niezależnie od tego, czy do tej pory miał Kartę Dużej Rodziny w wersji tradycyjnej czy w wersji elektronicznej, lub obu, będzie mógł z niej korzystać w aplikacji mObywatel.


Wykaz zniżek oferowanych w ramach Karty Dużej Rodziny/Partnerzy KDR

https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/sprawdz-gdzie-skorzystasz-z-karty-duzej-rodziny


Zapraszamy firmy i instytucje do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny.

Do współpracy zapraszamy podmioty niezależnie od sektora, czy wielkości.

Warunkiem udziału jest zapewnienie zniżek lub dodatkowych uprawnień dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny.

Korzyści dla firm i instytucji z włączenia się do programu:

 • współtworzenie pierwszego ogólnopolskiego programu skierowanego do dużych rodzin

 • możliwość posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”

 • zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą firmy/instytucji

 • realizacja polityki społecznej odpowiedzialności biznesu.

Do Karty Dużej Rodziny przyłączają się firmy i instytucje różnej wielkości i z różnych branż. Warunkiem udziału jest zapewnienie ulg i zniżek rodzinom posiadającym Karty Dużej Rodziny. Dokładne warunki przystąpienia firmy lub instytucji są ustalane indywidualnie.

Lista firm i instytucji oraz oferowanych przez nie zniżek na terenie całego kraju jest dostępna i na bieżąco aktualizowana na stronie:  https://empatia.mpips.gov.pl/kdr


Jak zgłosić swoją firmę do programu?

 • Określ, jakiego rodzaju zniżki, ulgi bądź inne korzyści Twoja firma może zaoferować rodzinom wielodzietnym,

 • Działasz na terenie całego kraju lub lokalnie - wypełnij formularz zgłoszeniowy KDR lub skontaktuj się bezpośrednio z negocjatorem Karty Dużej Rodziny, który uzgodni z Twoją firmą/instytucją szczegółowe warunki współpracy, przeprowadzi wszystkie procedury i podpisze umowę w sprawie przyznawania uprawnień rodzinom wielodzietnym.


Kontakt dla firm/instytucji :

Iwona Nowak-Olszówka negocjator ds. partnerów strategicznych i lokalnych Karty Dużej Rodziny
Za pozyskiwanie partnerów KDR odpowiadaInformacje:
https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny


Wdawaniem karty zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie, ul. Krakowska 19, pok. nr 5


Wniosek można również złożyć drogą elektroniczną poprzez portal internetowy https://empatia.mpips.gov.pl/.

Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu składany w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.