Ewidencja działalności gospodarczej

 

Więcej informacji dla przedsiębiorców na www.firma.gov.pl oraz w zakładce Dla przedsiębiorców

 

Geodezja

 

Formularze podatkowe

 

Dowody osobiste/Ewidencja ludności/meldunki

 

Gospodarka Komunalna

 

Budownictwo

 

Rolnictwo

 

Ochrona środowiska

 

Śmieci

 

Pomoc społeczna - GOPS

 

Oświadczenie o sposobie płatności

MPiPS przypomina, że od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem).

 

Oświadczenia majątkowe

 

Dodatki mieszkaniowe/energetyczne