INFORMACJA

W związku ze zbliżającą się w m-cu grudniu br, zbiórką odpadów wielkogabarytowych, Urząd Gminy Tarnów informuje iż, odpady typu: ceramika budowlana, drzwi i okna, nie są odpadami wielkogabarytowymi i nie mogą znajdować się w kontenerach podstawianych na odpady wielkogabarytowe.
Odpady tego typu, czyli odpady budowlane można nieodpłatnie oddać do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK-ów), znajdujących się w Tarnowie, przy ul. Kąpielowej 4b i ul. Komunalnej 31, z którymi gmina ma podpisaną umowę.
Jednocześnie Urząd Gminy przypomina, iż odpady wielkogabarytowe można pozostawiać wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych i wyłącznie w dniu podstawienia konternerów w godzinach od 7.00 -18.00. ( miejsca i dni wg ustalonego harmonogramu).

Informacja dla przedsiębiorców!


Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego informuje, że zgodnie z art. 6 ust. 27 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r., o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową (na podstawie art. 40 a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi), powinni uzyskać wpis do Rejestru BDO składając wniosek.

Obowiązek ten powinni wypełnić w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Wszelkie informacje dotyczące rejestru BDO oraz wzór ww. wniosku dostępne są na stronie: https://bdo.mos.gov.plINFORMACJA


Urząd Gminy Tarnów informuje, iż w związku z pozostawianiem odpadów komunalnych  w innych dniach niż w dniach  wyznaczonych w harmonogramie, Komisariat Policji Tarnów Centrum prowadzi na terenie Gminy Tarnów działania prewencyjne, zmierzające do zminimalizowania takich przypadków.

Wspomniane działania prewencyjne, będą dotyczyły placu gminnego, znajdującego się za Ośrodkiem Zdrowia w  w Woli Rzędzińskiej I.

Celem działań jest rozpoznanie i wyeliminowanie negatywnych zjawisk oraz informowanie mieszkańców o zakazie wywozu odpadów poza wyznaczonymi terminami.

W związku z powyższym informujemy raz jeszcze o zakazie pozostawiania odpadów poza dniami wyznaczonymi, gdyż może to stanowić podstawę do ukarania  za zaśmiecanie.
Informacja

Od 1 lipca 2019 r., świadczony będzie szerszy zakres usług w odbieraniu odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Tarnów.

Nowością będzie odbieranie odpadów zielonych spod posesji (w brązowych workach) 2 razy w miesiącu w okresie od kwietnia do listopada.

Śmieci zmieszane z pojemników odbierane będą od mieszkańców jak dotychczas 2 razy  w miesiącu, odpady posegregowane w workach 1 raz w miesiącu.

Cztery razy do roku odbierane będą odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny i zużyte oponyw punktach wskazanych przez Rady Sołeckie (w kontenerach,  w dniu wyznaczonym w harmonogramie od godz 7.00 do godz. 18.00)

Dodatkowo wszystkie odpady posegregowane mieszkańcy gminy Tarnów mogą nieodpłatnie oddać w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK-ach, zlokalizowanych w Tarnowie przy ul. Kąpielowej 4 b i ul. Komunalnej 31.

Również mieszkańcy gminy mogą oddawać nieodpłatnie odpady niebezpieczne tj. przeterminowane leki do dwóch aptek na terenie gm. Tarnów- w Nowodworzu i Koszycach Małych.

Gospodarką odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Tarnów zajmuje się Referat Inwestycji:

tel: 14 688 01 16, pok. 101 (I piętro) - deklaracje, kosze, terminy odbiorów

sprawy księgowe/zaległości: 14 688 01 21

 

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Tarnów:

 1. AVR Spółka z o.o (sektor I i II)
  ul. Józefa Dietla 93/4
  31 031 Kraków
 2. REMODNIS Kraków sp. z o.o. (sektor III - Biała, Błonie, Koszyce Wielkie, Zgłobice, Zbylitowska Góra)
  ul. Półłanki 64.

 


Informacje dot. segregacji odpadów
- portal: http://naszesmieci.mos.gov.pl/

Firma AVR wywożąca odpady komunalne na terenie gminy Tarnów prosi o nie wrzucanie popiołu do kosza na odpady zmieszane. Proszę popiół wsypywać do zwykłych worków i wystawiać koło koszy w dniu odbioru odpadów.

 

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą.

 

Harmonogram odbioru odpadów w 2020 r.:

Sektor 1 - Wola Rzędzińska, Jodłówka-Wałki

Sektor 2 - Tarnowiec, Zawada, Nowodworze, Łękawka, Radlna, Poręba Radlna, Koszyce Małe

Sektor 3 - Biała, Błonie, Koszyce Wielkie, Zgłobice, Zbylitowska Góra

 

PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Na skutek porozumienia zawartego z gminą miasta Tarnowa już od 1 lipca 2015 roku, mieszkańcy gminy Tarnów mogą dodatkowo przekazywać nieodpłatnie odpady komunalne ze swoich posesji do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tarnowie.
Takie punkty są dwa: przy ulicy Komunalnej 31 (dawna Cmentarna) i Kąpielowej 4 b.

Odpady dostarczyć należy samodzielnie, przy ich oddawaniu wymagane jest złożenie stosownego oświadczenia, które można wypełnić na miejscu. Szczegółowe zasady korzystania z PSZOK podane są w regulaminie.

 

Niezużyte i przeterminowane leki

Niezużyte i przeterminowane leki można wrzucać do specjalnie wystawionych pojemników w niżej wymienionych aptekach:

 • Punkt Apteczny w Koszycach Małych, ul. Główna 2
 • Apteka Nowodworze 72 B, Jadwiga Woronowicz

 

Opłaty - obowiązują od 1 lipca 2019 r.

 

Selektywny sposób zbierania

Zmieszany sposób zbierania

dla gospodarstw 1 osobowych

17 zł

34 zł

dla gospodarstw 2 osobowych

39 zł

78 zł

dla gospodarstw 3 osobowych

59 zł

118 zł

dla gospodarstw 4 osobowych

79 zł

158 zł

dla gospodarstw 5 osobowych

92 zł

184 zł

dla gospodarstw 6 osobowych

93 zł

186 zł

dla gospodarstw 7 i więcej osobowych

94 zł

188 zł

Formularze

 

Dokumenty/Prawo

 

Wykaz firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz ścieków z terenu Gminy Tarnów

 

Poziomy recyklingu

za 2018 rok

 • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania –  8 %
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 40 %
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych –  100 %

  Powyższe dane zostały wyliczone na podstawie półrocznych sprawozdań składanych przez firmy odbierajace odpady od mieszkańców z terenu gminy Tarnów.

za 2017 rok

 • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0 %
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 33,1 %
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %

 

za 2016 rok

 • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0 %
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 47,1%
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %

 

za 2015 rok:

 • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0 %
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 43,4 %
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %

 

za 2014 rok:

 • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 33,72 %
 • papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło – 42,1 %
 • inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe – 100 %

 

za 2013 rok:

 • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - 35,69%
 • papier, metal,tworzywa sztuczne i szkło - 25,76%
 • inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe - 100%

 

za 2012 rok:

 • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - 55%
 • papier, metal,tworzywa sztuczne i szkło - 2,2%
 • inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe - 6,8%

 

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tarnów

 

Informacje dot. zapobiegania powstawaniu odpadów

Obecnie wszystkie produkty sprzedawane są w opakowaniach., które po zużyciu produktu stają się odpadem.
Zapobieganie powstawaniu i zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów to główne i podstawowe cele w gospodarce odpadami. Zapobieganie powstawaniu odpadów jest najbardziej pożądaną i zdecydowanie najlepszą metodą gospodarowania, jako że brak odpadów oznacza brak problemów z nimi związanych, takich jak zbieranie, transport czy unieszkodliwianie – a wszystkie te metody w mniejszym lub większym stopniu wymagają nakładów finansowych, zużycia energii i materiałów.

 

Dzięki ponownemu wykorzystaniu produktu, w tym samym lub w innym celu niż pierwotne, bez potrzeby jego przetwarzania, przyczyniamy się do zmniejszenia ilości powstających odpadów oraz pomagamy oszczędzać energię, której użycie byłoby konieczne do przetworzenia tego produktu.

 

Jeszcze kilka lat temu zjawisko ponownego wykorzystania produktów było bardzo powszechne. Dzisiaj łatwiej jest pójść do sklepu i zakupić nowy, gotowy produkt niż naprawiać stary. A przecież wiele przedmiotów doskonale nadaje się do wielokrotnego i długoterminowego użytkowania, jak: ubrania, meble, urządzenia różnego typu i ich części, opakowania plastikowe lub szklane, garnki, książki i podręczniki oraz wiele wiele innych.

 

Każdy z nas codziennie wyrzuca mnóstwo śmieci. Niesegregowane i niezagospodarowane muszą być wywożone na ciągle powiększające się składowiska odpadów. Wszyscy jesteśmy obciążeni kosztami ich utrzymania. Przeciętny Polak ,,produkuje" ich średnio ok. 320 kg na rok.Warto się zastanowić jak postępować, żeby śmieci powstawało jak najmniej, dzięki czemu nasze otoczenie będzie ładniejsze a my zaoszczędzimy na opłatach. Co zatem możemy zrobić:

 • Kupuj tyle, ile naprawdę potrzebujesz.
 • Wybieraj produkty trwałe.
 • Wybieraj produkty w dużych opakowaniach.
 • Idziesz na zakupy? Weź torbę z domu - torba wielokrotnego użytku jest pojemna, wytrzymała i będzie służyć całe lata, a po zwinięciu zajmuje tak mało miejsca, że zmieści się w każdej damskiej torebce. Warto wyrobić taki nawyk, szczególnie że każda torba jednorazowa w sklepie to dodatkowy koszt i dodatkowy śmieć. Jednorazowe torebki służą nam tylko przez chwilę a po powrocie do domu lądują w koszu, przyczyniając się do produkcji ogromnej ilości śmieci.
 • Zamiast zwykłych, jednorazowych baterii stosuj akumulatorki, które można wielokrotnie ładować.
 • Wybierz szklaną butelkę zwrotną zamiast butelki plastikowej ( szklana butelka może być wykorzystana powtórnie nawet 15 razy, podczas gdy butelka plastikowa jest jednorazowa).
 • Unikaj produktów zapakowanych w wiele warstw opakowań.
 • Jeśli masz przydomowy ogródek, kompostuj odpady spożywcze, które stanowią 31% wytwarzanych przez Ciebie odpadów. Posłużą do nawożenia Twojego ogrodu. Obecna technologia pozwala przechowywać kompost w sposób bezpieczny i nieuciążliwy.
 • Zwracaj uwagę na daty przydatności do spożycia.
 • Unikaj jednorazowych produktów np. plastikowych sztućców na grilla czy papierowych talerzyków.

 

Segregując odpady znacząco przyczyniasz się do ochrony środowiska. Dzięki segregacji możliwe jest odzyskanie ogromnej ilości surowców i pieniędzy. Segregacja to czysty zysk.

 

Jednym z podstawowych działań w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów jest podnoszenie świadomości obywateli poprzez akcję edukacyjną (szkolenia, ulotki czy informatory).

 

Każdy wytwórca odpadów jest zobowiązany do stosowania takich sposobów produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, które zapobiegają powstawaniu odpadów lub pozwalają utrzymać je na możliwie najniższym poziomie, a także ograniczyć negatywne oddziaływanie na środowisko lub zagrożenie życia czy zdrowia ludzi.

 

Działania mające na celu zapobieganie powstawaniu odpadów i ograniczenie ich ilości będą polegać przede wszystkim na:

 • przeprowadzeniu systematycznych szkoleń w zakresie gospodarki odpadami,
 • optymalizacji zużycia surowców,
 • unowocześnianiu urządzeń i maszyn,
 • przestrzeganiu parametrów procesów technologicznych,
 • analizowaniu i weryfikacji stosowanych technologii i norm zużycia materiałów pod kątem ograniczenia ilości odpadów,
 • selektywnej zbiórce odpadów,
 • wyeliminowaniu źródeł wycieków,
 • kontrolowaniu ilości i rodzaju powstających odpadów,
 • selektywnym magazynowaniu odpadów,
 • zwiększeniu ilości odpadów poddawanych recyklingowi,
 • wprowadzaniu systemów zarządzania środowiskowego ISO,
 • wprowadzeniu w przedsiębiorstwach zasad ,, Czystszej Produkcji", która kładzie nacisk na ograniczenie zanieczyszczeń u źródła, czyli w momencie ich powstawania w procesie produkcyjnym.

 

Informacje poświęcone programowi Zapobiegania powstawaniu odpadów dostępne są również pod linkiem: naszesmieci.mos.gov.pl.