ODPADY WIELKOGABARYTOWE

ODPADY OBJĘTE ZBIÓRKĄ:    

- meble domowe, ogrodowe
- rowery, rowerki dziecięce
- dywany, wykładziny, materace
- opony z samochodów osobowych (4 szt. na gospodarstwo domowe)
- duże zabawki
- foteliki, wózki dziecięce,
- zużyty (kompletny) sprzęt AGD RTV
- tekstylia
- okna bez szyb, drzwi bez szyb
- drobne odpady poremontowe ( m.in. muszle klozetowe, wanny, umywalki, kabiny prysznicowe)

NIE OBJĘTE ZBIÓRKĄ:

- odpady budowlane, rozbiórkowe ( m. in. styropian, wełna mineralna, papa, gruz)
- odpady pochodzące z działalności gospodarczej i rolniczej
- opony z samochodów ciężarowych, maszyn rolniczych
- odpady samochodowe ( m.in. zderzaki, lampy, fotele, akumulatory)
- niekompletny sprzęt AGD RTV
- szyby, lustra

INFORMACJA!

Urząd Gminy Tarnów informuje, iż w związku ze złożeniem korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związanej z zmianą ilości osób zamieszkałych, posiadaniem przydomowego kompostownika lub rezygnacji z kompostowania bioodpadów, urząd nie wysyła informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

Mieszkańcy zmieniający dane w deklaracji są zobowiązania do uiszczania opłaty zgodnie z danymi zawartymi w korektach deklaracji.
ZMIANY OD 1 STYCZNIA  2022 r

Urząd Gminy Tarnów informuje iż,  Rada Gminy Tarnów podjęła uchwałę o zmianie stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych obowiązującej od  1 stycznia 2022 r. Wysokość uchwalonej stawki od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość będzie wynosić 35 zł. Rada Gminy w drodze uchwały, obowiązującej również od 1 stycznia 2022 r.,  zwolniła z części opłaty właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady z przydomowych kompostownikach w wysokości 6 zł od osoby.

Nie ma konieczności składania nowych deklaracji z powodu zmiany wysokości stawek, jednak w celu skorzystania ze zwolnienia za kompostowanie bioodpadów na danej nieruchomości, właściciel lub użytkownik (jeśli do tej pory jeszcze nie zgłosił),  zobligowany jest do złożenia nowej deklaracji,w której oświadczy o posiadaniu własnego kompostownika i kompostowaniu odpadów.

Nowe informacje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2022 r., będą dostarczane do wszystkich mieszkańców gminy Tarnów.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych spod posesji tj.,  zmieszanych, selektywnie zebranych, bio, biodegradowalnych i wielkogabarytowych pozostaje bez zmian (wg terminów ustalonych w harmonogramach), jak również bez zmian pozostaje możliwość korzystania z tzw. PSZOK-ów.Uwaga!

Mieszkańcy  Gminy Tarnów z Sektora I (Jodłówka-Wałki, Wola Rzędzińska I, Wola Rzędzińska II) oraz z Sektora II (Koszyce Małe, Tarnowiec, Nowodworze, Poręba Radlna, Radlna, Łękawka , Zawada) są proszeni o informację do tutejszego Urzędu jeśli posiadają boksy, w których mają pojemniki na odpady zmieszane, zlokalizowane przy granicy drogi.
Informacja ta zostanie przekazana do firmy odbierającej odpady komunalne, celem usprawnienia odbioru tych  odpadów.

Informacja

W związku z nasilającym się zjawiskiem porzucania odpadów oraz ich nielegalnego deponowania na terenach leśnych, wyrobiskach poeksploatacyjnych oraz na posesjach osób prywatnych, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska stworzył interaktywny formularz, który w łatwy i sprawny sposób umożliwia zgłoszenie podejrzenia nielegalnego postępowania z odpadami lub niezgodnego z prawem korzystania ze środowiska.

Elektroniczny formularz umożliwia każdemu obywatelowi zgłoszenie interwencji odnoszących się do zdarzeń, które mogą mieć niekorzystny wpływ na środowisko. Zgłoszenia można dokonać podając swoje dane osobowe lub w sposób anonimowy. Wystarczy wskazać lokalizację danego miejsca oraz dodać krótki opis zgłoszenia. Formularz umożliwia również dodanie do zgłoszenia zdjęcia lub dokumentu.

Formularz zgłoszenia interwencji jest dostępny pod adresem: https://www.gios.gov.pl/pl/zglos-interwencje-formularzGospodarką odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Tarnów zajmuje się Referat Inwestycji:

tel: 14 688 01 60, pok. 101 (I piętro) - deklaracje, kosze, terminy odbiorów

sprawy księgowe/zaległości: 14 688 01 21

 

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Tarnów

 1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI, Mieczysław Jakubowski, ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków
 2. REMODNIS Kraków sp. z o.o. (sektor III - Biała, Błonie, Koszyce Wielkie, Zgłobice, Zbylitowska Góra) ul. Półłanki 64.

 


Informacje dot. segregacji odpadów
- portal: http://naszesmieci.mos.gov.pl/

Firmy wywożące odpady komunalne na terenie gminy Tarnów prosi o nie wrzucanie popiołu do kosza na odpady zmieszane. Proszę popiół wsypywać do zwykłych worków i wystawiać koło koszy w dniu odbioru odpadów.

 

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą.

Tarnowiec

Wola Rzędzińska I

Wola Rzędzińska II

Jodłówka-Wałki

Łękawka | Poręba Radlna

Nowodworze | Radlna

Radlna

Zawada

Biała | Błonie | Koszyce Wielkie | Zgłobice | Zbylitowska Góra

Koszyce Małe
PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Na skutek porozumienia zawartego z gminą miasta Tarnowa już od 1 lipca 2015 roku, mieszkańcy gminy Tarnów mogą dodatkowo przekazywać nieodpłatnie odpady komunalne ze swoich posesji do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tarnowie.
Takie punkty są dwa: przy ulicy Komunalnej 31 (dawna Cmentarna) i Kąpielowej 4 b.

Odpady dostarczyć należy samodzielnie, przy ich oddawaniu wymagane jest złożenie stosownego oświadczenia, które można wypełnić na miejscu. Szczegółowe zasady korzystania z PSZOK podane są w regulaminie.

 

Niezużyte i przeterminowane leki

Niezużyte i przeterminowane leki można wrzucać do specjalnie wystawionych pojemników w niżej wymienionych aptekach:

 • Punkt Apteczny w Koszycach Małych, ul. Główna 2
 • Apteka Nowodworze 72 B, Jadwiga Woronowicz

 

Opłaty (od 1-01-2022)

- 35 zł/osoba/mieś - segregacja odpadów

- 6 zł/osobę/mieś - zwolnienie za kompostowanie odpadów

Formularze

 

Dokumenty/Prawo

 • Uchwała Nr XXVI/350/2021 Rady Gminy Tarnów z dnia 18 października 2021r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Tarnów
 • Uchwała Nr XIV/216/2020 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 maja 2020r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów.
 • UCHWAŁA NR XIX/269/2020 RADY GMINY TARNÓW z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Tarnów.
 • UCHWAŁA NR XIX/268/2020 RADY GMINY TARNÓW z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U z 2019r poz. 1311)
 • UCHWAŁA NR VI/83/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, ich zagospodarowania oraz wysokości opłat za te usługi.

 • USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity) (stan na 01.2018)- Dz.U.2017.1289 t.j. z dnia 2017.06.3
 • UCHWAŁA NR XXIV/261/2012 RADY GMINY TARNÓW z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie: podziału gminy na sektor
 • UCHWAŁA NR XXV/278/2012 RADY GMINY TARNÓW z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie: sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
 • UCHWAŁA NR VII/83/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie: stosowania zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym
 • UCHWAŁA NR VII/84/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie: zawarcia porozumienia z Gminą Miasta Tarnowa

 

Wykaz firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz ścieków z terenu Gminy Tarnów

 

Poziomy recyklingu

za 2020 r.

 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 48 %
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %
 • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0 %

za 2019 rok

 • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania –  27 %
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 43 %
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych –  100 %

  Powyższe dane zostały wyliczone na podstawie półrocznych sprawozdań składanych przez firmy odbierające odpady od mieszkańców z terenu gminy Tarnów.

za 2018 rok

 • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania –  8 %
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 40 %
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych –  100 %

  Powyższe dane zostały wyliczone na podstawie półrocznych sprawozdań składanych przez firmy odbierajace odpady od mieszkańców z terenu gminy Tarnów.

za 2017 rok

 • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0 %
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 33,1 %
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %

 

za 2016 rok

 • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0 %
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 47,1%
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %

 

za 2015 rok:

 • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0 %
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 43,4 %
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %

 

za 2014 rok:

 • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 33,72 %
 • papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło – 42,1 %
 • inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe – 100 %

 

za 2013 rok:

 • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - 35,69%
 • papier, metal,tworzywa sztuczne i szkło - 25,76%
 • inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe - 100%

 

za 2012 rok:

 • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - 55%
 • papier, metal,tworzywa sztuczne i szkło - 2,2%
 • inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe - 6,8%

 

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tarnów

 

Informacje dot. zapobiegania powstawaniu odpadów

Obecnie wszystkie produkty sprzedawane są w opakowaniach., które po zużyciu produktu stają się odpadem.
Zapobieganie powstawaniu i zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów to główne i podstawowe cele w gospodarce odpadami. Zapobieganie powstawaniu odpadów jest najbardziej pożądaną i zdecydowanie najlepszą metodą gospodarowania, jako że brak odpadów oznacza brak problemów z nimi związanych, takich jak zbieranie, transport czy unieszkodliwianie – a wszystkie te metody w mniejszym lub większym stopniu wymagają nakładów finansowych, zużycia energii i materiałów.

 

Dzięki ponownemu wykorzystaniu produktu, w tym samym lub w innym celu niż pierwotne, bez potrzeby jego przetwarzania, przyczyniamy się do zmniejszenia ilości powstających odpadów oraz pomagamy oszczędzać energię, której użycie byłoby konieczne do przetworzenia tego produktu.

 

Jeszcze kilka lat temu zjawisko ponownego wykorzystania produktów było bardzo powszechne. Dzisiaj łatwiej jest pójść do sklepu i zakupić nowy, gotowy produkt niż naprawiać stary. A przecież wiele przedmiotów doskonale nadaje się do wielokrotnego i długoterminowego użytkowania, jak: ubrania, meble, urządzenia różnego typu i ich części, opakowania plastikowe lub szklane, garnki, książki i podręczniki oraz wiele wiele innych.

 

Każdy z nas codziennie wyrzuca mnóstwo śmieci. Niesegregowane i niezagospodarowane muszą być wywożone na ciągle powiększające się składowiska odpadów. Wszyscy jesteśmy obciążeni kosztami ich utrzymania. Przeciętny Polak ,,produkuje" ich średnio ok. 320 kg na rok.Warto się zastanowić jak postępować, żeby śmieci powstawało jak najmniej, dzięki czemu nasze otoczenie będzie ładniejsze a my zaoszczędzimy na opłatach. Co zatem możemy zrobić:

 • Kupuj tyle, ile naprawdę potrzebujesz.
 • Wybieraj produkty trwałe.
 • Wybieraj produkty w dużych opakowaniach.
 • Idziesz na zakupy? Weź torbę z domu - torba wielokrotnego użytku jest pojemna, wytrzymała i będzie służyć całe lata, a po zwinięciu zajmuje tak mało miejsca, że zmieści się w każdej damskiej torebce. Warto wyrobić taki nawyk, szczególnie że każda torba jednorazowa w sklepie to dodatkowy koszt i dodatkowy śmieć. Jednorazowe torebki służą nam tylko przez chwilę a po powrocie do domu lądują w koszu, przyczyniając się do produkcji ogromnej ilości śmieci.
 • Zamiast zwykłych, jednorazowych baterii stosuj akumulatorki, które można wielokrotnie ładować.
 • Wybierz szklaną butelkę zwrotną zamiast butelki plastikowej ( szklana butelka może być wykorzystana powtórnie nawet 15 razy, podczas gdy butelka plastikowa jest jednorazowa).
 • Unikaj produktów zapakowanych w wiele warstw opakowań.
 • Jeśli masz przydomowy ogródek, kompostuj odpady spożywcze, które stanowią 31% wytwarzanych przez Ciebie odpadów. Posłużą do nawożenia Twojego ogrodu. Obecna technologia pozwala przechowywać kompost w sposób bezpieczny i nieuciążliwy.
 • Zwracaj uwagę na daty przydatności do spożycia.
 • Unikaj jednorazowych produktów np. plastikowych sztućców na grilla czy papierowych talerzyków.

 

Segregując odpady znacząco przyczyniasz się do ochrony środowiska. Dzięki segregacji możliwe jest odzyskanie ogromnej ilości surowców i pieniędzy. Segregacja to czysty zysk.

 

Jednym z podstawowych działań w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów jest podnoszenie świadomości obywateli poprzez akcję edukacyjną (szkolenia, ulotki czy informatory).

 

Każdy wytwórca odpadów jest zobowiązany do stosowania takich sposobów produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, które zapobiegają powstawaniu odpadów lub pozwalają utrzymać je na możliwie najniższym poziomie, a także ograniczyć negatywne oddziaływanie na środowisko lub zagrożenie życia czy zdrowia ludzi.

 

Działania mające na celu zapobieganie powstawaniu odpadów i ograniczenie ich ilości będą polegać przede wszystkim na:

 • przeprowadzeniu systematycznych szkoleń w zakresie gospodarki odpadami,
 • optymalizacji zużycia surowców,
 • unowocześnianiu urządzeń i maszyn,
 • przestrzeganiu parametrów procesów technologicznych,
 • analizowaniu i weryfikacji stosowanych technologii i norm zużycia materiałów pod kątem ograniczenia ilości odpadów,
 • selektywnej zbiórce odpadów,
 • wyeliminowaniu źródeł wycieków,
 • kontrolowaniu ilości i rodzaju powstających odpadów,
 • selektywnym magazynowaniu odpadów,
 • zwiększeniu ilości odpadów poddawanych recyklingowi,
 • wprowadzaniu systemów zarządzania środowiskowego ISO,
 • wprowadzeniu w przedsiębiorstwach zasad ,, Czystszej Produkcji", która kładzie nacisk na ograniczenie zanieczyszczeń u źródła, czyli w momencie ich powstawania w procesie produkcyjnym.

 

Informacje poświęcone programowi Zapobiegania powstawaniu odpadów dostępne są również pod linkiem: naszesmieci.mos.gov.pl.