Zaproszenie do konsultacji społecznych w sprawie propozycji nowych zasad gospodarowania odpadami w Gminie Tarnów

Mieszkańcy Gminy Tarnów będą obsługiwani w zakresie odbioru odpadów komunalnych na obowiązujących obecnie zasadach do końca bieżącego roku. W związku z tym w III kwartale br. zostanie ogłoszony nowy przetarg uwzględniający w specyfikacji zmiany związane między innymi z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Nowa ustawa  wprowadza obowiązek segregacji odpadów komunalnych na  5 frakcji – plastik, papier, szkło, bioodpady oraz odpady zmieszane (takie, których nie da się   posegregować). Natomiast osoby, które nie będą segregować odpadów komunalnych, będą miały naliczane dodatkowe opłaty.

Powszechnie wiadomo, że opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów systematycznie rosną i mieszkańcy ponoszą z tego tytułu coraz wyższe miesięczne opłaty. W tej sytuacji najważniejszym celem jest znalezienie sposobów skutecznie ograniczających wzrost tych stawek w przyszłości.

Obecnie w ramach uiszczanych opłat, mieszkańcy mają odbierane odpady segregowane u źródła ( na posesji)  w 4  frakcjach  ( papier, szkło, plastik, odpady zielone) oraz odpady zmieszane zbierane w pojemnikach, a ponadto 4 razy w roku w każdym sołectwie zbierane są odpady wielkogabarytowe.

Nie wszyscy jednak mieszkańcy w równym stopniu korzystają z możliwości oddawania odpadów zielonych czy wielkogabarytowych, a ponoszą jednakową dla wszystkich, solidarną opłatę miesięczną za odbiór odpadów w wysokości 20 złotych od jednej osoby.

W celu zmniejszenia poziomu ewentualnych podwyżek opłat za odbiór odpadów, istnieje możliwość ograniczenia zakresu świadczonych usług poprzez zaprzestanie odbioru odpadów zielonych (trawy, liści, drobnych gałęzi) spod posesji oraz zaprzestanie odbierania odpadów wielkogabarytowych w wyznaczonych punktach w każdym sołectwie.

Coraz liczniejsza grupa mieszkańców wyraża taki pogląd i postuluje wprowadzenie bardziej sprawiedliwego i jednocześnie obniżającego koszty obsługi systemu odbioru odpadów wielkogabarytowych i zielonych na terenie naszej gminy.

W przypadku zaaprobowania przedstawionych propozycji zmian, Gmina nadal zapewniałaby mieszkańcom możliwość nieodpłatnego pozbycia się odpadów wielkogabarytowych i zielonych do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tarnowie przy ul. Komunalnej 31 i przy ul. Kąpielowej 4b, codziennie w wyznaczonych godzinach.

Zwracam się więc do mieszkańców o opinię czy w celu zminimalizowania kosztów opłat za odbiór odpadów komunalnych, zasadnym jest ograniczenie usługi, poprzez zaprzestanie odbioru odpadów zielonych z posesji i wielkogabarytowych w poszczególnych sołectwach.

Informacje proszę przekazywać w formie elektronicznej na adres urząTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub uwagi pisemne kierować bezpośrednio do skrzynki podawczej umieszczonej przy wejściu do Urzędu Gminy Tarnów, do dnia 25.05.2020 r. Propozycje, uwagi lub sugestie, mogą Państwo również przekazywać przedstawicielom lokalnych środowisk, przede wszystkim radnym i sołtysom wsi. {Play}

Wójt Gminy Tarnów
Grzegorz Kozioł

INFORMACJA - ODPADY ZIELONE

Urząd Gminy Tarnów informuje, iż odpady zielone odbierane spod posesji 2 razy  w miesiącu w okresie od kwietnia do listopada będą odbierane wyłącznie w workach. Dotyczy to również gałęzi (należy pociąć na drobne kawałki i wrzucić do worków)INFORMACJA


Urząd Gminy Tarnów informuje, iż w związku z pozostawianiem odpadów komunalnych  w innych dniach niż w dniach  wyznaczonych w harmonogramie, Komisariat Policji Tarnów Centrum prowadzi na terenie Gminy Tarnów działania prewencyjne, zmierzające do zminimalizowania takich przypadków.

Wspomniane działania prewencyjne, będą dotyczyły placu gminnego, znajdującego się za Ośrodkiem Zdrowia w  w Woli Rzędzińskiej I.

Celem działań jest rozpoznanie i wyeliminowanie negatywnych zjawisk oraz informowanie mieszkańców o zakazie wywozu odpadów poza wyznaczonymi terminami.

W związku z powyższym informujemy raz jeszcze o zakazie pozostawiania odpadów poza dniami wyznaczonymi, gdyż może to stanowić podstawę do ukarania  za zaśmiecanie.
Informacja

Od 1 lipca 2019 r., świadczony będzie szerszy zakres usług w odbieraniu odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Tarnów.

Nowością będzie odbieranie odpadów zielonych spod posesji (w brązowych workach) 2 razy w miesiącu w okresie od kwietnia do listopada.

Śmieci zmieszane z pojemników odbierane będą od mieszkańców jak dotychczas 2 razy  w miesiącu, odpady posegregowane w workach 1 raz w miesiącu.

Cztery razy do roku odbierane będą odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny i zużyte oponyw punktach wskazanych przez Rady Sołeckie (w kontenerach,  w dniu wyznaczonym w harmonogramie od godz 7.00 do godz. 18.00)

Dodatkowo wszystkie odpady posegregowane mieszkańcy gminy Tarnów mogą nieodpłatnie oddać w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK-ach, zlokalizowanych w Tarnowie przy ul. Kąpielowej 4 b i ul. Komunalnej 31.

Również mieszkańcy gminy mogą oddawać nieodpłatnie odpady niebezpieczne tj. przeterminowane leki do dwóch aptek na terenie gm. Tarnów- w Nowodworzu i Koszycach Małych.

Gospodarką odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Tarnów zajmuje się Referat Inwestycji:

tel: 14 688 01 16, pok. 101 (I piętro) - deklaracje, kosze, terminy odbiorów

sprawy księgowe/zaległości: 14 688 01 21

 

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Tarnów:

 1. AVR Spółka z o.o (sektor I i II)
  ul. Józefa Dietla 93/4
  31 031 Kraków
 2. REMODNIS Kraków sp. z o.o. (sektor III - Biała, Błonie, Koszyce Wielkie, Zgłobice, Zbylitowska Góra)
  ul. Półłanki 64.

 


Informacje dot. segregacji odpadów
- portal: http://naszesmieci.mos.gov.pl/

Firma AVR wywożąca odpady komunalne na terenie gminy Tarnów prosi o nie wrzucanie popiołu do kosza na odpady zmieszane. Proszę popiół wsypywać do zwykłych worków i wystawiać koło koszy w dniu odbioru odpadów.

 

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą.

 

Harmonogram odbioru odpadów w 2020 r.:

Sektor 1 - Wola Rzędzińska, Jodłówka-Wałki

Sektor 2 - Tarnowiec, Zawada, Nowodworze, Łękawka, Radlna, Poręba Radlna, Koszyce Małe

Sektor 3 - Biała, Błonie, Koszyce Wielkie, Zgłobice, Zbylitowska Góra

 

PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Na skutek porozumienia zawartego z gminą miasta Tarnowa już od 1 lipca 2015 roku, mieszkańcy gminy Tarnów mogą dodatkowo przekazywać nieodpłatnie odpady komunalne ze swoich posesji do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tarnowie.
Takie punkty są dwa: przy ulicy Komunalnej 31 (dawna Cmentarna) i Kąpielowej 4 b.

Odpady dostarczyć należy samodzielnie, przy ich oddawaniu wymagane jest złożenie stosownego oświadczenia, które można wypełnić na miejscu. Szczegółowe zasady korzystania z PSZOK podane są w regulaminie.

 

Niezużyte i przeterminowane leki

Niezużyte i przeterminowane leki można wrzucać do specjalnie wystawionych pojemników w niżej wymienionych aptekach:

 • Punkt Apteczny w Koszycach Małych, ul. Główna 2
 • Apteka Nowodworze 72 B, Jadwiga Woronowicz

 

Opłaty

- 20 zł/osoba/mieś - segregacja odpadów

Formularze

 

Dokumenty/Prawo

 • Uchwała Nr XIV/216/2020 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 maja 2020r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów.
 • UCHWAŁA NR XI/176/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Tarnów

 • Uchwała Nr XIV/214/2020 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 maja 2020r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U z 2019r poz. 1311)
 • UCHWAŁA NR VI/83/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, ich zagospodarowania oraz wysokości opłat za te usługi.

 • USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity) (stan na 01.2018)- Dz.U.2017.1289 t.j. z dnia 2017.06.3
 • UCHWAŁA NR XXIV/261/2012 RADY GMINY TARNÓW z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie: podziału gminy na sektor
 • UCHWAŁA NR XXV/278/2012 RADY GMINY TARNÓW z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie: sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
 • UCHWAŁA NR VII/83/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie: stosowania zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym
 • UCHWAŁA NR VII/84/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie: zawarcia porozumienia z Gminą Miasta Tarnowa

 

Wykaz firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz ścieków z terenu Gminy Tarnów

 

Poziomy recyklingu

za 2018 rok

 • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania –  8 %
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 40 %
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych –  100 %

  Powyższe dane zostały wyliczone na podstawie półrocznych sprawozdań składanych przez firmy odbierajace odpady od mieszkańców z terenu gminy Tarnów.

za 2017 rok

 • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0 %
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 33,1 %
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %

 

za 2016 rok

 • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0 %
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 47,1%
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %

 

za 2015 rok:

 • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0 %
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 43,4 %
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %

 

za 2014 rok:

 • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 33,72 %
 • papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło – 42,1 %
 • inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe – 100 %

 

za 2013 rok:

 • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - 35,69%
 • papier, metal,tworzywa sztuczne i szkło - 25,76%
 • inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe - 100%

 

za 2012 rok:

 • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - 55%
 • papier, metal,tworzywa sztuczne i szkło - 2,2%
 • inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe - 6,8%

 

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tarnów

 

Informacje dot. zapobiegania powstawaniu odpadów

Obecnie wszystkie produkty sprzedawane są w opakowaniach., które po zużyciu produktu stają się odpadem.
Zapobieganie powstawaniu i zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów to główne i podstawowe cele w gospodarce odpadami. Zapobieganie powstawaniu odpadów jest najbardziej pożądaną i zdecydowanie najlepszą metodą gospodarowania, jako że brak odpadów oznacza brak problemów z nimi związanych, takich jak zbieranie, transport czy unieszkodliwianie – a wszystkie te metody w mniejszym lub większym stopniu wymagają nakładów finansowych, zużycia energii i materiałów.

 

Dzięki ponownemu wykorzystaniu produktu, w tym samym lub w innym celu niż pierwotne, bez potrzeby jego przetwarzania, przyczyniamy się do zmniejszenia ilości powstających odpadów oraz pomagamy oszczędzać energię, której użycie byłoby konieczne do przetworzenia tego produktu.

 

Jeszcze kilka lat temu zjawisko ponownego wykorzystania produktów było bardzo powszechne. Dzisiaj łatwiej jest pójść do sklepu i zakupić nowy, gotowy produkt niż naprawiać stary. A przecież wiele przedmiotów doskonale nadaje się do wielokrotnego i długoterminowego użytkowania, jak: ubrania, meble, urządzenia różnego typu i ich części, opakowania plastikowe lub szklane, garnki, książki i podręczniki oraz wiele wiele innych.

 

Każdy z nas codziennie wyrzuca mnóstwo śmieci. Niesegregowane i niezagospodarowane muszą być wywożone na ciągle powiększające się składowiska odpadów. Wszyscy jesteśmy obciążeni kosztami ich utrzymania. Przeciętny Polak ,,produkuje" ich średnio ok. 320 kg na rok.Warto się zastanowić jak postępować, żeby śmieci powstawało jak najmniej, dzięki czemu nasze otoczenie będzie ładniejsze a my zaoszczędzimy na opłatach. Co zatem możemy zrobić:

 • Kupuj tyle, ile naprawdę potrzebujesz.
 • Wybieraj produkty trwałe.
 • Wybieraj produkty w dużych opakowaniach.
 • Idziesz na zakupy? Weź torbę z domu - torba wielokrotnego użytku jest pojemna, wytrzymała i będzie służyć całe lata, a po zwinięciu zajmuje tak mało miejsca, że zmieści się w każdej damskiej torebce. Warto wyrobić taki nawyk, szczególnie że każda torba jednorazowa w sklepie to dodatkowy koszt i dodatkowy śmieć. Jednorazowe torebki służą nam tylko przez chwilę a po powrocie do domu lądują w koszu, przyczyniając się do produkcji ogromnej ilości śmieci.
 • Zamiast zwykłych, jednorazowych baterii stosuj akumulatorki, które można wielokrotnie ładować.
 • Wybierz szklaną butelkę zwrotną zamiast butelki plastikowej ( szklana butelka może być wykorzystana powtórnie nawet 15 razy, podczas gdy butelka plastikowa jest jednorazowa).
 • Unikaj produktów zapakowanych w wiele warstw opakowań.
 • Jeśli masz przydomowy ogródek, kompostuj odpady spożywcze, które stanowią 31% wytwarzanych przez Ciebie odpadów. Posłużą do nawożenia Twojego ogrodu. Obecna technologia pozwala przechowywać kompost w sposób bezpieczny i nieuciążliwy.
 • Zwracaj uwagę na daty przydatności do spożycia.
 • Unikaj jednorazowych produktów np. plastikowych sztućców na grilla czy papierowych talerzyków.

 

Segregując odpady znacząco przyczyniasz się do ochrony środowiska. Dzięki segregacji możliwe jest odzyskanie ogromnej ilości surowców i pieniędzy. Segregacja to czysty zysk.

 

Jednym z podstawowych działań w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów jest podnoszenie świadomości obywateli poprzez akcję edukacyjną (szkolenia, ulotki czy informatory).

 

Każdy wytwórca odpadów jest zobowiązany do stosowania takich sposobów produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, które zapobiegają powstawaniu odpadów lub pozwalają utrzymać je na możliwie najniższym poziomie, a także ograniczyć negatywne oddziaływanie na środowisko lub zagrożenie życia czy zdrowia ludzi.

 

Działania mające na celu zapobieganie powstawaniu odpadów i ograniczenie ich ilości będą polegać przede wszystkim na:

 • przeprowadzeniu systematycznych szkoleń w zakresie gospodarki odpadami,
 • optymalizacji zużycia surowców,
 • unowocześnianiu urządzeń i maszyn,
 • przestrzeganiu parametrów procesów technologicznych,
 • analizowaniu i weryfikacji stosowanych technologii i norm zużycia materiałów pod kątem ograniczenia ilości odpadów,
 • selektywnej zbiórce odpadów,
 • wyeliminowaniu źródeł wycieków,
 • kontrolowaniu ilości i rodzaju powstających odpadów,
 • selektywnym magazynowaniu odpadów,
 • zwiększeniu ilości odpadów poddawanych recyklingowi,
 • wprowadzaniu systemów zarządzania środowiskowego ISO,
 • wprowadzeniu w przedsiębiorstwach zasad ,, Czystszej Produkcji", która kładzie nacisk na ograniczenie zanieczyszczeń u źródła, czyli w momencie ich powstawania w procesie produkcyjnym.

 

Informacje poświęcone programowi Zapobiegania powstawaniu odpadów dostępne są również pod linkiem: naszesmieci.mos.gov.pl.