Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 r

W 2024 roku w naszej gminie nie zmieni się wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jak dotychczas płacić będziemy 35 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, natomiast dla osób posiadających kompostownik na odpady BIO (zgłoszony w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) opłata będzie wynosić 29 zł miesięcznie od osoby.

W związku z tym, iż stawki opłat nie ulegają zmianie nie będą dostarczane informacje  o wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Numery kont indywidualnych  pozostają bez zmian. Nie ma konieczności składania nowych deklaracji, jeżeli nie nastąpiła zmiana danych.

Bez zmian pozostają również zasady zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Tarnów w 2024 roku.

 

 • Odpady biodegradowalne w pojemnikach o pojemności 120 l specjalnie przeznaczonych do odbioru  odpadów bio. Osoby zainteresowane oddawaniem większej ilości odpadów biodegradowalnych  bezpośrednio z posesji mogą złożyć wniosek o dostarczenie kolejnych brązowych pojemników za indywidualną odpłatnością.
 • Plastik - do worków w kolorze żółtym.
 • Papier - do worków w kolorze niebieskim.
 • Szkło - do worków w kolorze zielonym.
 • Wszystkie pozostałe odpady, których nie można posegregować, należy zaś gromadzić w pojemnikach na odpady zmieszane.

 

Mieszkańcy naszej gminy - jak dotychczas – będą mogli nieodpłatnie przekazywać wszystkie selektywnie zebrane odpady komunalne do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK):

 • Tarnów, ul. Komunalna 31
 • Tarnów, ul. Kąpielowa 4B

 

Firmy świadczące usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w naszej gminie to: sektor I i sektor II - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "MIKI" Mieczysław Jakubowski z siedzibą w Krakowie oraz sektor III - P.U.H. ECO-TECH Karol Wiśniewski z siedzibą w Stopnicy.

 

Harmonogramy odbioru śmieci w 2024 roku:


HARMONOGRAM 2023

Tarnowiec

Wola Rzędzińska I

Wola Rzędzińska II

Jodłówka-Wałki

Łękawka | Poręba Radlna

Nowodworze | Radlna

Radlna

Zawada

Koszyce Małe

Sektor III (Biała, Błonie, Koszyce Wielkie, Zgłobice, Zbylitowska Góra)

Biała | Błonie | Koszyce Wielkie | Zgłobice | Zbylitowska Góra


Informacja


W nowym obowiązującym od 31 grudnia 2022 r., Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tarnów zasady segregowania pozostają bez zmian z wyjątkiem odpadów biodegradowalnych które należy gromadzić wyłącznie w pojemnikach do tego przeznaczonych. Nie będzie możliwości gromadzenia i odbioru odbioru odpadów bio jak dotychczas w brązowych foliowych workach.


Uwaga!

Mieszkańcy  Gminy Tarnów z Sektora I (Jodłówka-Wałki, Wola Rzędzińska I, Wola Rzędzińska II) oraz z Sektora II (Koszyce Małe, Tarnowiec, Nowodworze, Poręba Radlna, Radlna, Łękawka , Zawada) są proszeni o informację do tutejszego Urzędu jeśli posiadają boksy, w których mają pojemniki na odpady zmieszane, zlokalizowane przy granicy drogi.
Informacja ta zostanie przekazana do firmy odbierającej odpady komunalne, celem usprawnienia odbioru tych  odpadów.

Informacja

W związku z nasilającym się zjawiskiem porzucania odpadów oraz ich nielegalnego deponowania na terenach leśnych, wyrobiskach poeksploatacyjnych oraz na posesjach osób prywatnych, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska stworzył interaktywny formularz, który w łatwy i sprawny sposób umożliwia zgłoszenie podejrzenia nielegalnego postępowania z odpadami lub niezgodnego z prawem korzystania ze środowiska.

Elektroniczny formularz umożliwia każdemu obywatelowi zgłoszenie interwencji odnoszących się do zdarzeń, które mogą mieć niekorzystny wpływ na środowisko. Zgłoszenia można dokonać podając swoje dane osobowe lub w sposób anonimowy. Wystarczy wskazać lokalizację danego miejsca oraz dodać krótki opis zgłoszenia. Formularz umożliwia również dodanie do zgłoszenia zdjęcia lub dokumentu.

Formularz zgłoszenia interwencji jest dostępny pod adresem: https://www.gios.gov.pl/pl/zglos-interwencje-formularzGospodarką odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Tarnów zajmuje się Referat Inwestycji:

tel: 14 688 01 60, pok. 101 (I piętro) - deklaracje, kosze, terminy odbiorów

sprawy księgowe/zaległości: 14 688 01 21

 

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Tarnów

 1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI, Mieczysław Jakubowski, ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków
 2. ECO-TECH Karol Wiśniewski (sektor III - Biała, Błonie, Koszyce Wielkie, Zgłobice, Zbylitowska Góra), 28-130 Stopnica, ul. Kościuszki 65C

 


Informacje dot. segregacji odpadów
- portal: http://naszesmieci.mos.gov.pl/

Firmy wywożące odpady komunalne na terenie gminy Tarnów prosi o nie wrzucanie popiołu do kosza na odpady zmieszane. Proszę popiół wsypywać do zwykłych worków i wystawiać koło koszy w dniu odbioru odpadów.

 

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą.

 


PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Na skutek porozumienia zawartego z gminą miasta Tarnowa już od 1 lipca 2015 roku, mieszkańcy gminy Tarnów mogą dodatkowo przekazywać nieodpłatnie odpady komunalne ze swoich posesji do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tarnowie.
Takie punkty są dwa: przy ulicy Komunalnej 31 (dawna Cmentarna) i Kąpielowej 4 b.

Odpady dostarczyć należy samodzielnie, przy ich oddawaniu wymagane jest złożenie stosownego oświadczenia, które można wypełnić na miejscu. Szczegółowe zasady korzystania z PSZOK podane są w regulaminie.

 

Niezużyte i przeterminowane leki

Niezużyte i przeterminowane leki można wrzucać do specjalnie wystawionych pojemników w aptece - Apteka Nowodworze 72B, Jadwiga Woronowicz

 

Opłaty (od 1-01-2023)

- 35 zł/osoba/miesięcznie - segregacja odpadów

- 6 zł/osobę/miesięcznie - zwolnienie za kompostowanie odpadów

Formularze

 

Dokumenty/Prawo

 • Uchwała Nr XXVI/350/2021 Rady Gminy Tarnów z dnia 18 października 2021r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Tarnów
 • UCHWAŁA NR XXXIV/473/2022 RADY GMINY TARNÓW z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów (obowiązuje od 31-12-2022)
 • UCHWAŁA NR XIX/269/2020 RADY GMINY TARNÓW z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Tarnów.
 • UCHWAŁA NR XIX/268/2020 RADY GMINY TARNÓW z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U z 2019r poz. 1311)
 • UCHWAŁA NR XL/539/2023 RADY GMINY TARNÓW z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, ich zagospodarowania oraz wysokości opłat za te usługi
 • USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity) (stan na 01.2018)- Dz.U.2017.1289 t.j. z dnia 2017.06.3
 • UCHWAŁA NR XXIV/261/2012 RADY GMINY TARNÓW z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie: podziału gminy na sektor
 • UCHWAŁA NR XXV/278/2012 RADY GMINY TARNÓW z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie: sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
 • UCHWAŁA NR VII/83/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie: stosowania zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym
 • UCHWAŁA NR VII/84/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie: zawarcia porozumienia z Gminą Miasta Tarnowa

 

Wykaz firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz ścieków z terenu Gminy Tarnów

 

Poziomy recyklingu - https://bip.malopolska.pl/ugt,m,422411,poziomy-recyklingu.html

 

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tarnów

 

Informacje dot. zapobiegania powstawaniu odpadów

Obecnie wszystkie produkty sprzedawane są w opakowaniach., które po zużyciu produktu stają się odpadem.
Zapobieganie powstawaniu i zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów to główne i podstawowe cele w gospodarce odpadami. Zapobieganie powstawaniu odpadów jest najbardziej pożądaną i zdecydowanie najlepszą metodą gospodarowania, jako że brak odpadów oznacza brak problemów z nimi związanych, takich jak zbieranie, transport czy unieszkodliwianie – a wszystkie te metody w mniejszym lub większym stopniu wymagają nakładów finansowych, zużycia energii i materiałów.

 

Dzięki ponownemu wykorzystaniu produktu, w tym samym lub w innym celu niż pierwotne, bez potrzeby jego przetwarzania, przyczyniamy się do zmniejszenia ilości powstających odpadów oraz pomagamy oszczędzać energię, której użycie byłoby konieczne do przetworzenia tego produktu.

 

Jeszcze kilka lat temu zjawisko ponownego wykorzystania produktów było bardzo powszechne. Dzisiaj łatwiej jest pójść do sklepu i zakupić nowy, gotowy produkt niż naprawiać stary. A przecież wiele przedmiotów doskonale nadaje się do wielokrotnego i długoterminowego użytkowania, jak: ubrania, meble, urządzenia różnego typu i ich części, opakowania plastikowe lub szklane, garnki, książki i podręczniki oraz wiele wiele innych.

 

Każdy z nas codziennie wyrzuca mnóstwo śmieci. Niesegregowane i niezagospodarowane muszą być wywożone na ciągle powiększające się składowiska odpadów. Wszyscy jesteśmy obciążeni kosztami ich utrzymania. Przeciętny Polak ,,produkuje" ich średnio ok. 320 kg na rok.Warto się zastanowić jak postępować, żeby śmieci powstawało jak najmniej, dzięki czemu nasze otoczenie będzie ładniejsze a my zaoszczędzimy na opłatach. Co zatem możemy zrobić:

 • Kupuj tyle, ile naprawdę potrzebujesz.
 • Wybieraj produkty trwałe.
 • Wybieraj produkty w dużych opakowaniach.
 • Idziesz na zakupy? Weź torbę z domu - torba wielokrotnego użytku jest pojemna, wytrzymała i będzie służyć całe lata, a po zwinięciu zajmuje tak mało miejsca, że zmieści się w każdej damskiej torebce. Warto wyrobić taki nawyk, szczególnie że każda torba jednorazowa w sklepie to dodatkowy koszt i dodatkowy śmieć. Jednorazowe torebki służą nam tylko przez chwilę a po powrocie do domu lądują w koszu, przyczyniając się do produkcji ogromnej ilości śmieci.
 • Zamiast zwykłych, jednorazowych baterii stosuj akumulatorki, które można wielokrotnie ładować.
 • Wybierz szklaną butelkę zwrotną zamiast butelki plastikowej ( szklana butelka może być wykorzystana powtórnie nawet 15 razy, podczas gdy butelka plastikowa jest jednorazowa).
 • Unikaj produktów zapakowanych w wiele warstw opakowań.
 • Jeśli masz przydomowy ogródek, kompostuj odpady spożywcze, które stanowią 31% wytwarzanych przez Ciebie odpadów. Posłużą do nawożenia Twojego ogrodu. Obecna technologia pozwala przechowywać kompost w sposób bezpieczny i nieuciążliwy.
 • Zwracaj uwagę na daty przydatności do spożycia.
 • Unikaj jednorazowych produktów np. plastikowych sztućców na grilla czy papierowych talerzyków.

 

Segregując odpady znacząco przyczyniasz się do ochrony środowiska. Dzięki segregacji możliwe jest odzyskanie ogromnej ilości surowców i pieniędzy. Segregacja to czysty zysk.

 

Jednym z podstawowych działań w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów jest podnoszenie świadomości obywateli poprzez akcję edukacyjną (szkolenia, ulotki czy informatory).

 

Każdy wytwórca odpadów jest zobowiązany do stosowania takich sposobów produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, które zapobiegają powstawaniu odpadów lub pozwalają utrzymać je na możliwie najniższym poziomie, a także ograniczyć negatywne oddziaływanie na środowisko lub zagrożenie życia czy zdrowia ludzi.

 

Działania mające na celu zapobieganie powstawaniu odpadów i ograniczenie ich ilości będą polegać przede wszystkim na:

 • przeprowadzeniu systematycznych szkoleń w zakresie gospodarki odpadami,
 • optymalizacji zużycia surowców,
 • unowocześnianiu urządzeń i maszyn,
 • przestrzeganiu parametrów procesów technologicznych,
 • analizowaniu i weryfikacji stosowanych technologii i norm zużycia materiałów pod kątem ograniczenia ilości odpadów,
 • selektywnej zbiórce odpadów,
 • wyeliminowaniu źródeł wycieków,
 • kontrolowaniu ilości i rodzaju powstających odpadów,
 • selektywnym magazynowaniu odpadów,
 • zwiększeniu ilości odpadów poddawanych recyklingowi,
 • wprowadzaniu systemów zarządzania środowiskowego ISO,
 • wprowadzeniu w przedsiębiorstwach zasad ,, Czystszej Produkcji", która kładzie nacisk na ograniczenie zanieczyszczeń u źródła, czyli w momencie ich powstawania w procesie produkcyjnym.

 

Informacje poświęcone programowi Zapobiegania powstawaniu odpadów dostępne są również pod linkiem: naszesmieci.mos.gov.pl.