W programie posiedzenia było m.in. uchwalenie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021 – 2027, przyjęcie uchwał dotyczących planów miejscowych w miejscowościach Radlna oraz Zgłobice. Radni zaaprobowali wszystkie projekty uchwał.

Po wielu latach i trudnych rozmowach z właścicielami działek rajcy w obecności zainteresowanych mieszkańców uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Zgłobicach. Był on dostępny do publicznego wglądu aż pięciokrotnie, w trakcie kolejny wyłożeń wpływały uwagi i kolejno po wprowadzeniu korekt był on udostępniany mieszkańcom. - Ma on ogromne znaczenie zwłaszcza ze względu na prawidłową obsługę komunikacyjną wyznaczonych w planie terenów budowlanych. Brak planu wielu mieszkańcom Zgłobic uniemożliwiał ponadto realizację planów inwestycyjnych, w tej sprawie również były kierowane pisma od mieszkańców, którzy z niecierpliwością czekali na jego uchwalenie – mówi zastępca wójta Sławomir Wojtasik.

Radni przyjęli ponadto uchwałę w sprawie etapowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości  Radlna. Propozycja jej przyjęcia wynikała z uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a dotyczyła prośby przeznaczenia nieruchomości  będących własnością wnioskodawców na tereny, na których będzie możliwe rozmieszczenie urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW i zmianę tych terenów na tereny aktywności gospodarczej. - Podjecie uchwały umożliwiło właścicielom tej nieruchomości realizację planowanych przez nich inwestycji – dodaje zastępca wójta.

Radni uchwalili również Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Tarnowskich Wodociągów na lata 2021 – 2027. Co ważne, przyjęto regulamin, który zapewnia właścicielom domów jednorodzinnych uzyskanie warunków przyłączenia do sieci w terminie 21 dni. Obecny na sesji prezes Tarnowskich Wodociągów Tadeusz Rzepecki zapewniał o realizacji zadań, które wyeliminują awaryjność na sieciach i przyłączach wodociągowych odczuwalnych zwłaszcza w ostatnim roku przez mieszkańców Zgłobic, Koszyc Małych i Zbylitowskiej Góry (niskie ciśnienie wody, przerwy w jej dostawie).

Radni obradowali także nad kilkoma innymi uchwałami, w tym m.in. nad zmianami uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej gminy Tarnów, dyskutowali również nad bieżącymi sprawami. Mowa m.in. o konieczności poprawy bezpieczeństwa w rejonie ulicy Topolowej oraz remizy w Zgłobicach.

Dodajmy, że dzięki zwiększeniu środków budżetowych, czyli pozyskaniu dotacji zewnętrznych, możliwe będą dodatkowe inwestycje, m.in. zakup samochodu średniego dla OSP Koszyce Małe, budowa tężni solankowych w Woli Rzędzińskiej II i generalny remont boiska sportowego z nawierzchnią poliuretanową w Zgłobicach. {Play}