W związku z wygaśnięciem mandatu dotychczasowego sołtysa Józefa Jamroga, w miejscowej szkole podstawowej odbyło się zebranie sołeckie, podczas którego mieszkańcy, zgodnie z zapisami statutu Zgłobic, w głosowaniu jawnym, powierzyli pełnienie obowiązków sołtysa członkowi Rady Sołeckiej –  Wojciechowi Koziołowi.

Będzie on pełnił obowiązki gospodarza Zgłobic do czasu wyborów, których termin wyznaczono na 21 listopada 2021 r. W terminie określonym w kalendarzu wyborczym, czyli do 4 listopada  br. odbędzie się kolejne zebranie sołeckie, na którym mieszkańcy Zgłobic będą mieli możliwość zgłaszania kandydatów na sołtysa oraz kandydatów na członków sołeckiej komisji wyborczej.

Dodajmy, że kandydata na sołtysa może zgłosić każdy mieszkaniec doręczając pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz listę z co najmniej 30 podpisami popierającymi tę osobę. {Play}