Zgodnie z ustawą, od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku czy lokalu jest  zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) -  deklaracji o użytkowanych źródłach ciepła i spalania paliw. Dotyczy to zarówno domów mieszkalnych, jak i budynków użyteczności publicznej oraz lokali usługowych. CEEB ma pomóc w identyfikowaniu źródeł niskiej emisji z budynków w Polsce.

Przesłanie danych jest obowiązkowe, a za brak zgłoszenia grożą kary grzywny. Deklarację można złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB, dostępnego pod adresem: https://zone.gunb.gov.pl/ lub w formie papierowej w Urzędzie Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19 w Tarnowie pokój 101 lub pokój 5.

Termin na złożenie deklaracji – do 30 czerwca 2022 r. w przypadku budynków już istniejących, a dla nowo powstałych obiektów 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw. W przypadku zmiany źródła ciepła na złożenie nowej deklaracji właściciel lub zarządca budynku czy lokalu ma 14 dni. {Play}