Sołtys Zbylitowskiej Góry Piotr Rybski złożył uroczyste ślubowanie na radnego gminy Tarnów. Wszedł w skład tego gremium po śmierci Józefa Jamroga. Zgodnie z prawem, komisarz wyborczy w Tarnowie postanowieniem z dnia 13 września 2021 r. stwierdził wygaśnięcie jego mandatu. Zgodnie z zapisami kodeksu wyborczego w takim przypadku, w gminie liczącej powyżej 20 tys. mieszkańców, postanawia on o wstąpieniu w jego miejsce kandydata z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów. Taką osobą jest Piotr Rybski, mieszkaniec Zbylitowskiej Góry i radny 5. kadencji od 1998 – 2018 roku.

Radni zdecydowali o wyborze metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości opłaty za śmieci od właścicieli nieruchomości. Od stycznia 2022 r., nowe stawki będą wynosiły 35 zł. od osoby. Przyznano też duży upust dla mieszkańców posiadających kompostowniki (6 zł.). Miesięcznie zapłacą oni 29 zł.

XXVI sesja Rady Gminy Tarnów to także uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części Koszyc Małych. Umożliwi on szybką realizację inwestycji w zakresie budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego w tej miejscowości gminy Tarnów.

Radni uchwalili ponadto roczny Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na przyszły rok, dzięki któremu możliwe jest przekazanie im środków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, kultury oraz wspierania i upowszechniania sportu dla dzieci i młodzieży.

Ulice w Zbylitowskiej Górze mają nowe nazwy. Na wniosek mieszkańców tej miejscowości, dwie spośród nich będą nosić nazwy: Brzozowa i Orzechowa. Podjęto uchwałę dotyczącą wprowadzenia zmiany w statucie żłobka „Maluszek” w Woli Rzędzińskiej umożliwiającą usprawnienie  prowadzenia i działania tej jednostki.
Zmiana w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok spowoduje zwiększenie liczby godzin na pomoc psychologiczną i logopedyczną w szkołach podstawowych z terenu naszej gminy, jak również zwiększenie liczby szkoleń i warsztatów dla uczniów, nauczycieli i rodziców prowadzonych w szkołach z zakresu uświadomienia szkodliwości picia alkoholu i zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających. Zmiana w programie spowoduje również możliwość wyjazdu na dwudniową wycieczkę integracyjną promującą zdrowy styl życia bez alkoholu dla rodzin utrzymujących abstynencję. Ze wspomnianego programu będą też finansowane paczki mikołajkowe dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz zajęcia dodatkowe (m.in. językowe, taneczne, plastyczne i sportowe) rozwijające ich zainteresowania. Środki na te cele pochodzą tylko i wyłącznie z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych.

Radni obradowali także nad kilkoma innymi uchwałami, w tym m.in. nad zmianami uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej gminy Tarnów, zapoznali się z informacją o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze br. - Mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że nasze finanse są dobre. Zawdzięczamy to po pierwsze olbrzymiemu reżimowi finansowemu, czyli mocno oszczędnemu wydawaniu pieniędzy, jak również wielu pozyskiwanym środkom zewnętrznym, które nie tylko pomagają nam w realizacji kolejnych inwestycji, lecz także w całości je finansują. Przykładem niech będzie informacja z ostatnich dni o przyznaniu gminie Tarnów dofinansowania w wysokości blisko 800 tys. zł. na rozwiązania cyfrowe bez wkładu własnego. Piszemy dobre wnioski, zyskujemy dotacje. Dzięki temu są pieniądze na dodatkowe inwestycje. W ostatnim czasie tak mocno zaciskaliśmy pasa także dlatego, że od przyszłego roku będziemy potrzebować pieniędzy na tzw. wkład własny do strategicznych zadań realizowanych na naszym terenie w ramach różnych projektów, przede wszystkim w ramach rządowego programu Polski Ład – mówi wójt Grzegorz Kozioł.

Dochody gminy zostały zwiększone do blisko 130 milionów złotych. Stało się tak dzięki m.in. zwiększeniu wpływów z podatków od czynności cywilno – prawnych, opłacanych w formie karty podatkowej, wpływie z dywidendy z Tarnowskich Wodociągów, rezerwie subwencji ogólnej oraz dodatkowym środkom od Ministra Edukacji i Nauki na realizację programu wycieczek dla szkół – Poznaj Polskę.

Radni dyskutowali również nad bieżącymi sprawami, wysłuchali stanowisk gości i mieszkańców gminy Tarnów. {Play}