Przeprowadzona analiza kosztów związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od mieszkańców gminy za okres ostatnich 8 miesięcy wykazała, że obowiązujące od stycznia br. stawki opłat za odbiór odpadów nie równoważą rzeczywistych kosztów realizacji tego zadania. - Wysokość płatności, dokonywanych przez gminę miesięcznie z tytułu realizacji tej usługi zależy od ilości zebranych od mieszkańców ton odpadów poszczególnych frakcji, a te znacząco rosną. Produkujemy coraz więcej śmieci – mówi zastępca wójta Sławomir Wojtasik. Stąd decyzja gminnych radnych o konieczności korekty stawki miesięcznej od stycznia 2022 r. do kwoty 35 zł. od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. - Zmiana wynika wprost ze wzrostu ilości ton odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców – mówi skarbnik Łukasz Woskowicz. Rada Gminy w drodze uchwały zwolniła z części opłaty właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady z przydomowych kompostownikach w wysokości 6 zł od osoby.

Opłata w nowej wysokości, dla tych ostatnich, wynoszącej 29 zł, będzie naliczana na podstawie złożonych deklaracji. Nie ma konieczności składania nowych deklaracji z powodu zmiany wysokości stawek od nowego, 2022 r.

Gmina pokrywa miesięcznie koszty obsługi na podstawie złożonych do urzędu  faktur za faktycznie odebrane od mieszkańców ilości ton odpadów komunalnych.  Dane dotyczące wielkości i rodzaju odbieranych z terenu gminy odpadów komunalnych jednoznacznie potwierdzają w każdym roku tendencje wzrostowe. Wpływa to bezpośrednio na coraz większe koszty usługi.

Wzrosły również wydatki ponoszone przez gminę za odbiór od mieszkańców odpadów segregowanych, w tym zwłaszcza wielkogabarytowych i zielonych. Trzeba też pamiętać, że warunkiem niezbędnym prawidłowo funkcjonującego systemu gospodarowania odpadami jest zasada bilansowania się kosztów i dochodów z opłat wnoszonych przez mieszkańców na podstawie złożonych deklaracji, a problem polega na tym, że nie wszyscy płacą za śmieci.

Pomimo telefonicznych ponagleń, pisemnych upomnień, wystawionych tytułów wykonawczych, w sumie kilkaset osób posiada zaległości w płatnościach na kwotę ogółem ponad pół mln złotych. - Zaległości w opłatach będą skrupulatnie egzekwowane. Nie może być tak, że jedni płacą sumiennie, a pozostali nie – dodaje zastępca wójta.

Skutkuje to tym, że wpływy do budżetu gminy z tytułu opłat za śmieci nie pokrywają obecnie wydatków, tworząc coraz większy deficyt. - Dalsze utrzymywanie tej sytuacji spowoduje pogorszenie sytuacji finansowej w innych sferach działalności gminy i ograniczy możliwości inwestycyjne stanowiące istotny warunek rozwoju gminy – dodaje skarbnik. - Niezależny od gmin wzrost kosztów składowania odpadów, ich przetwarzania, wzrost cen paliw i energii czy wzrost stawki minimalnego wynagrodzenia również generuje coraz wyższe koszty funkcjonowania całego systemu, który w konsekwencji musi być w całości pokryty  wzrostem stawek za odbiór śmieci – uzupełnia.

Przypomnijmy, że do końca 2022 roku odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Tarnów zajmują się dwie firmy, które w przetargu złożyły najniższe oferty:

  • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI Mieczysław Jakubowski, ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków (I i II sektor)
  • Remondis Kraków Sp z o.o., ul. Półłanki 64, Kraków (sektor III)