Radni zajmowali się wieloma ważnymi sprawami z życia gminy Tarnów. M.in. wyrazili zgodę na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych dla niepublicznych szkół podstawowych. W gminie Tarnów wysokość dofinansowania dla tych placówek będzie wyższa niż subwencja i wyniesie 103%. Rajcy zdecydowali także o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Wola Rzędzińska oraz przystąpieniu do jego sporządzenia w Koszycach Wielkich. To jednak nie koniec.

Ustalone zostały ceny z usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych przewozach pasażerskich, określono wysokość stawek podatku od środków transportowych oraz podatku od nieruchomości, które będą wyższe o skalę inflacji (6,5%).

Radni zdecydowali o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej kwoty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Powód – różnica pomiędzy dochodami z pobranej opłaty za śmieci, a kosztami funkcjonowania całego systemu. Wysokość płatności, dokonywanych przez gminę miesięcznie z tytułu realizacji tej usługi zależy od ilości zebranych od mieszkańców ton odpadów poszczególnych frakcji, a te znacząco rosną. Produkujemy po prostu coraz więcej śmieci, zwłaszcza tzw. wielkich gabarytów. Co więcej, pomimo telefonicznych ponagleń, pisemnych upomnień, wystawionych tytułów wykonawczych, w sumie kilkaset osób posiada zaległości w płatnościach. W sumie do całego systemu, z budżetu gminy, trzeba było dopłacić ok. 2 milionów 550 tys. zł! Dlatego zaległości w opłatach muszą być skrupulatnie egzekwowane.

Jednym z punktów sesji była także informacja o stanie bezpieczeństwa w gminie Tarnów w 2021 r. Z danych wynika m.in., że rośnie liczba interwencji Straży Gminnej. W mijającym roku strażnicy gminni przeprowadzili przeszło 810 interwencji, przed rokiem było ich o połowę mniej. Powód – zwiększony obszar zadań, rozległy teren, na którym się poruszają oraz rosnąca świadomość mieszkańców, którzy z różnymi sprawami zwracają się do Straży Gminnej. Na terenie gminy Tarnów działa czterech strażników, w samym mieście Tarnowie jest ich pięćdziesięciu. Co ciekawe, w tym pierwszym przypadku obsługują oni teren 83 km kwadratowych, Tarnów zaś ma ich 73. Zakres działania jest podobny. Większość interwencji dotyczy kontroli palenisk, działań związanych z padłymi zwierzętami na drodze, kontroli w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, dzikich wysypisk śmieci, a nawet zabrudzenia jezdni. Podobne tendencje wzrostowe odnotowują gminne jednostki OSP. W mijającym roku interwencji było blisko 150 – najwięcej pożarów, ale i wyjazdów do usuwania skutków warunków atmosferycznych, głównie wichur oraz usuwania plam oleju na jezdniach.

Radni zdecydowali o zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę ponad miliona złotych, w tym 350 tys. ze środków z rezerwy subwencji ogólnej, zwiększeniu wpływów z podatków (z CIT 200 tys., od środków transportowych 30 tys. i podatku opłacanego w formie karty podatkowej - 10 tys zł.), ze środków pozyskanych od Ministra Edukacji na program wycieczek szkolnych „Poznaj Polskę” – 40 tys zł i tzw. „Laboratoria przyszłości” – 320 tys, dofinansowaniu z budżetu wojewody małopolskiego w ramach programu Małopolskie Tężnie Solankowe – 125 tys. oraz od Ministra Kultury na przebudowę pomieszczeń w budynku komunalnym w Białej - 120 tys. zł.

Rajcy dyskutowali również nad bieżącymi sprawami, wysłuchali stanowisk gości i mieszkańców gminy Tarnów. {Play}