W Centrum Kultury i Sportu w Koszycach Małych, 30 grudnia 2021 r., odbyła się XXVIII sesja Rady Gminy Tarnów. Radni podjęli wiele ważnych uchwał.

Radni m.in. wyrazili zgodę na przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zbylitowskiej Górze, ustalili zapisy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok, który ma pomagać wychodzić z kryzysu osobom uzależnionym oraz ich rodzinom, a także zapobiegać powstawaniu problemów alkoholowych i ograniczać związane z nimi szkody zdrowotne i społeczne.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii to także zwiększanie dostępności do profesjonalnej pomocy dla osób uzależnionych i ich rodzin, w tym osób doznających przemocy w rodzinie, jak również wspieranie działalności podmiotów, które realizują zadania w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.

Podczas sesji zdecydowano także o odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior + w Nowodworzu oraz za pobyt i wyżywienie w Gminnym Żłobku „Maluszek” w Woli Rzędzińskiej.

Kolejne podjęte uchwały dotyczyły ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Tarnów oraz radnych, zmian uchwały budżetowej na 2021 r. oraz zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Tarnów na lata 2021 – 2029 oraz 2022 – 2030.

Zwiększone zostały dochody bieżące o milion 200 tys zł. Mają na to wpływ wpłaty z podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 500 tys. zł, podatku od czynności cywilno – prawnych (120 tys.), PIT (450 tys zł.) i CIT (130 tys zł).

Rajcy dyskutowali również nad bieżącymi sprawami i wysłuchali stanowisk gości oraz własnych interpelacji. {Play}