Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. zgodnie z ustawą z 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2127) każdy właściciel lub zarządca budynku czy lokalu będzie zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), czyli deklaracji o użytkowanych źródłach ciepła i spalania paliw. Dotyczy to zarówno domów mieszkalnych, jak i budynków użyteczności publicznej oraz lokali usługowych. CEEB ma pomóc w identyfikowaniu źródeł niskiej emisji z budynków w Polsce.

Przesłanie danych jest obowiązkowe. Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnego terminu zgłoszenia, zgodnie z prawem, grożą kary grzywny.

Deklarację można złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB, dostępnego pod adresem: https://zone.gunb.gov.pl/ lub w formie papierowej w Urzędzie Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19 w Tarnowie pokój 101 lub pokój 5. Termin na złożenie deklaracji upływa 30 czerwca 2022  roku w przypadku budynków już istniejących, a dla nowo powstałych obiektów 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw. W przypadku zmiany źródła ciepła właściciel lub zarządca budynku czy lokalu ma na to 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana na złożenie nowej deklaracji.

Formularz A – budynki i lokale mieszkalne

Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

Więcej informacji pod adresem: https://www.gunb.gov.pl/podmenu/1713