Radni gminni obradowali w Centrum Kultury i Sportu w Koszycach Małych, podjęli wiele ważnych uchwał. Należą do nich m.in. nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Tarnów, Pani Ewie Gawin. To misjonarka pochodząca z Woli Rzędzińskiej, która pracuje w Afryce na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, ubogich i uwięzionych.

Przyjęto Gminny Program Osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” na bieżący rok. Usługa dotyczy wsparcia społecznego, psychologicznego, ułatwienia dostępności do podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz wsparcie w czynnościach dnia codziennego osób powyżej 65 roku życia. Program opiera się na nowych technologiach wspomagających opiekę nad seniorami. Umożliwia on samodzielne funkcjonowanie w miejscu zamieszkania poprzez monitorowanie samopoczucia i stanu zdrowia na odległość.

Radni wyrazili zgodę na na zaliczenie dróg w Zgłobicach, w Koszycach Wielkich oraz w Woli Rzędzińskiej do kategorii dróg gminnych. Da to możliwość rozwoju infrastruktury technicznej w tych miejscach z udziałem środków zewnętrznych.

Rajcy zgodzili się także na zawarcie porozumienia pomiędzy samorządem gminnym, a gminą Skrzyszów na wykonanie oświetlenia drogowego drogi tzw. „Na granicach” w miejscowości Zawada, Łękawica i Poręba Radlna. Inwestorem jest gmina Tarnów, a obydwa samorządy będą współfinansować inwestycję po połowie. Budowa oświetlenia znacznie poprawi bezpieczeństwo użytkowników dróg, zwłaszcza pieszych. Zdecydowano ponadto o zawarciu porozumienia pomiędzy gminą Tarnów, a Powiatem Tarnowskim na wspólne wykonanie projektu i budowy zatoki autobusowej przy drodze powiatowej w Woli Rzędzińskiej. Umożliwi to przeniesienie istniejących dwóch miejsc przystankowych przy Szkole Podstawowej oraz przy drodze gminnej, do nowowybudowanej zatoki autobusowej, co poprawi bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Radni zdecydowali o przyjęciu przez gminę zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego remontu konserwatorskiego cmentarza wojennego nr 196 z okresu I wojny światowej Rzuchowa – Koszyce Małe. Łączny koszt inwestycji to blisko 150 tys. zł. Jak informowaliśmy, samorząd uzyskał dofinansowanie na ten cel ze środków Wojewody Małopolskiego oraz Marszałka Województwa. Zakres prac obejmuje remont pomnika centralnego, muru ogrodzeniowego i słupków, murków oporowych tarasów, nagrobków i schodów, krzyży metalowych, furtki wejściowej i przęseł ogrodzenia oraz pielęgnacji zieleni. Modernizacja zostanie sfinalizowana do końca bieżącego roku.

Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Woli Rzędzińskiej oraz uchwalono tego rodzaju plan w części miejscowości Radlna, Zawada, Zbylitowska Góra i Koszyce Wielkie.

Kolejne podjęte uchwały dotyczyły zmian uchwały budżetowej na 2022 rok i zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2022 – 2030. Znacznie zwiększone zostały dochody bieżące. Mają na to wpływ przede wszystkim pozyskane środki na tzw. dodatki osłonowe, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, ministerialne środki na program „Korpus Wsparcia Seniorów”, wsparcie finansowe na remont cmentarza wojskowego w Koszycach Małych, dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utrzymanie stanowiska tzw. ekodoradcy, otrzymane środki z rezerwy części oświatowej subwencji oraz wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie na budowę placu sportowo – rekreacyjnego w Zbylitowskiej Górze. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą natomiast realizacji wspomnianych inwestycji i zadań.

Radni dyskutowali też nad bieżącymi sprawami oraz zapoznali się z informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Tarnów. {Play}