Podczas sesji Rady Gminy Tarnów jednogłośnie została podjęta uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok. „Za” głosowało dwudziestu radnych. To kolejny rok z rzędu, gdy absolutorium gospodarzowi gminy za wykonanie ubiegłorocznego budżetu udzielają wszyscy radni. Co bardzo ważne – przychody do budżetu w ciągu roku wzrosły (w stosunku do planu wyjściowego) o ponad 11 milionów złotych. To, przede wszystkim, skutek pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje i oszczędnego gospodarowania pieniędzmi z budżetu.

– Dodatkowe pieniądze, które raz po raz pozyskujemy, pozwalają rozwijać naszą gminę. Dokładamy wszelkich starań, aby niemal każda realizowana przez nas inwestycja posiadała dofinansowanie zewnętrzne. Szanujemy wydawanie każdej złotówki, a na gminę patrzymy nie z perspektywy jednego roku, lecz wielu lat, dzięki temu zmienia się ona nie do poznania. Dbamy o każdą miejscowość i to widać. Co warte podkreślenia - otoczenie nam sprzyja - gmina Tarnów jest dobrze odbierana i oceniana na zewnątrz. Mamy wsparcie rządu, władz wojewódzkich, powiatowych oraz instytucji. To ważne, bo gdy trzeba, gdy pojawia się problem do rozwiązania, to nie jesteśmy sami. Nie jest tajemnicą, że umożliwia nam to poseł Anna Pieczarka, na którą zawsze można liczyć – mówił podczas sesji Grzegorz Kozioł.

Wotum zaufania gospodarzowi gminy udzieliło 19 radnych, a 1 wstrzymał się od głosu.

Z analizy finansowej wynika, że na około 100 prowadzonych w gminie Tarnów inwestycji, zdecydowana większość posiada dofinansowanie zewnętrzne. Ogółem, w roku ubiegłym, inwestycje pochłonęły ponad 11 milionów złotych. Zadłużenie jest natomiast o 4,5 mln zł mniejsze od pierwotnie planowanego. –Mamy bardzo stabilny budżet, a z roku na rok poprawiamy wskaźniki finansowe. Dzięki temu tak sprawnie sięgamy po środki zewnętrzne i jesteśmy gotowi na wyasygnowanie wkładu własnego do zadań, na które pozyskujemy różnego rodzaju dotacje. To skutek dużej dyscypliny w zarządzaniu finansami i odpowiedzialnego podejścia gospodarza – mówi skarbnik, Łukasz Woskowicz.

Do najważniejszych zadań realizowanych w roku ubiegłym w gminie Tarnów zaliczyć należy m.in. rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Woli Rzędzińskiej o halę sportową i segment dydaktyczny, rozbudowę kompleksu szkolno – przedszkolnego na potrzeby stołówki i przedszkola w Zawadzie, budowę Domu Kultury z pomieszczeniami dla remizy OSP w Łękawce, budowę budynku sportowo – szatniowo – socjalnego w Koszycach Małych czy przebudowę pomieszczeń w budynku komunalnym w Białej. Wiele było również remontów dróg, chodników i ścieżek rowerowych. Nie brakowało inwestycji związanych z poprawą bezpieczeństwa przejść dla pieszych, modernizacją baz OSP, zadań oświatowych oraz związanych z ochroną zdrowia.

Dodajmy, że pozytywnie politykę finansową gminy za ubiegły rok oceniła także Regionalna Izba Obrachunkowa oraz wszystkie komisje branżowe Rady Gminy Tarnów.

Przypomnijmy, absolutorium to głosowanie na podstawie przedstawionego sprawozdania finansowego. Wotum zaufania natomiast dotyczy aprobaty lub dezaprobaty bieżącej działalności szefa danego samorządu na podstawie raportu o stanie gminy.

Radni podczas sesji zdecydowali także o wielu ważnych sprawach, m.in. o zmianie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok. Kwota przeznaczona na wypoczynek dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych została zwiększona z 50 tys. zł do przeszło 73 tys. zł, podobnie jak kwota na zakup prezentów z okazji Dnia Dziecka i Mikołaja. Przypomnijmy, że środki przeznaczone na realizację tego programu pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z opłat za ich sprzedaż.

Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia przez gminę Tarnów zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego remontu konserwatorskiego cmentarza wojennego nr 175 z okresu I wojny światowej w Porębie Radlnej. Zgodnie z harmonogramem, w bieżącym roku zostanie opracowana pełna dokumentacja zaplanowanych robót. Wojewoda małopolski na to zadanie przekazał samorządowi gminnemu 7,5 tys. zł. – dotacja pokryje opracowanie dokumentacji w 100%. W 2023 r. po uzyskaniu pozwoleń konserwatorskich, planowane jest przeprowadzenie samego remontu, a gmina Tarnów z wnioskami o dofinansowanie wystąpi do Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jak również do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Podczas sesji radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej w miejscowości Poręba Radlna - Wieś. Pozwoli to na stworzenie jednego ciągu drogowego, gdyż obecnie zlokalizowana jest pomiędzy istniejącą droga gminną, a wojewódzką i stanowi bezpośrednie połączenie tych dróg. Zmiana ta uporządkuje stan prawny i umożliwi lepszy nadzór nad wspomnianym odcinkiem. {Play}