Wójt Gminy Tarnów informuje o możliwości ubiegania się przez producentów rolnych o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2022 r.

 Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego należy załączyć:
- faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.;
- w przypadku producentów bydła dodatkowo należy złożyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Wnioski należy składać w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Tarnów.

Formularz wniosku