Radni gminni obradowali w sali narad Urzędu Gminy Tarnów przy ul. Krakowskiej 19. Decydowali m.in. o sprawach oświatowych, komunalnych i majątkowych.

Podjęto m.in. uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli specjalistów – pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów czy doradców zawodowych. W nowym brzmieniu przepisów centralnych rozszerzono katalog nauczycieli specjalistów o pedagoga specjalnego. Wymiar czasu pracy dla tej grupy zawodowej nauczycieli został ustalony na obecnie obowiązującym poziomie - 22 godzin tygodniowo.

Radni wyrazili zgodę na zaliczenie ulic Ekumenicznej, Zielonej, Pańskiej, Ariańskiej oraz Rzemieślników w Zbylitowskiej Górze do kategorii dróg gminnych. Daje to możliwość rozwoju infrastruktury technicznej w tych miejscach z udziałem środków zewnętrznych.

Uchwalono regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tarnów. Ma on na celu zmianę sposobu gromadzenia i odbioru bioodpadów z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Tarnów. Bioodpady gromadzone będą w pojemnikach, a nie jak dotychczas w workach foliowych. Każda nieruchomość wyposażona zostanie w pojemnik na bioodpady w kolorze brązowym. Częstotliwość ich odbioru pozostaje bez zmian. Nie będzie odbioru odpadów wielkogabarytowych spod posesji. Odpady te każdy mieszkaniec gminy może dostarczyć bezpłatnie do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanych na terenie miasta Tarnowa.

Radni wyrazili zgodę na nabycie za atrakcyjną cenę nieruchomości położonej w miejscowości Radlna – zabytkowego dworu z 1880 r., będącej przed laty własnością książąt Sanguszkow. Obiekt będzie w przyszłości służył mieszkańcom, a jego modernizacja zostanie wykonana dzięki środkom zewnętrznym.

Podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia gminy Tarnów do Stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich. Da to możliwość większego wpływu na inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących samorządów terytorialnych oraz możliwość podejmowania wspólnych inicjatyw mających wpływ na rozwój społeczności gminnych, służących społeczno - gospodarczemu rozwojowi gminy (np. wspólne projekty) oraz prowadzenie wspólnej pracy informacyjnej, konsultacyjnej i programowej.

Kolejne podjęte uchwały dotyczyły zmian uchwały budżetowej na 2022 rok i zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2022 – 2030. Znacznie zwiększone zostały dochody bieżące i majątkowe. Mają na to wpływ przede wszystkim pozyskane środki w ramach m.in. funduszu pomocy obywatelom Ukrainy (500 tys.), część oświatowa subwencji (640 tys.), środki od Marszałka Małopolski na budowę parkingu przy szkole w Jodłówce - Wałkach (144 tys.) i, z tego samego źródła, na remont remizy OSP w Woli Rzędzińskiej (42 tys.), a także zwrot środków z funduszu sołeckiego za poprzedni rok (140 tys. zł).

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą realizacji wspomnianych inwestycji i zadań. Wprowadzono ponadto 14 nowych nowych przedsięwzięć, które będą realizowane w ramach programu rządowego Polski Ład, w latach 2022 – 2024.

Radni dyskutowali też nad bieżącymi sprawami, wysłuchali interpelacji i opinii. {Play}