Radni gminni obradowali w sali narad Urzędu Gminy Tarnów przy ul. Krakowskiej 19. Decydowali o wielu sprawach, m.in. planistycznych, oświatowych, komunalnych i majątkowych.

Sesja rozpoczęła się od złożenia przez wójta Grzegorza Kozioła gratulacji dla sołtysów wyróżnionych w Małopolskim i Powiatowym Konkursie na Najlepszego Sołtysa. W randze wojewódzkiej doceniony został sołtys Zbylitowskiej Góry – Piotr Rybski, a w powiatowej – sołtys Jodłówki – Wałek – Lucjan Olszówka.

Podjęto m.in. uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Tarnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok. To wyraz współdziałania gminy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w priorytetowych obszarach współpracy, czyli pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, kultury i sztuki oraz kultury fizycznej.

Radni decydowali także o zmianach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Przypomnijmy, środki finansowe przeznaczone na prowadzenie tego programu  pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Projekt uchwały został przygotowany w związku z wyższymi od planowanych wpływami środków za tego rodzaju opłaty i zostaną przeznaczone m.in. na organizację czasu wolnego dla dzieci wymagających wsparcia.

Rajcy wyrazili zgodę na zaliczenie drogi w okolicach ul. Lipowej w Koszycach Małych do kategorii dróg gminnych. Daje to możliwość rozwoju infrastruktury technicznej w tych miejscach z udziałem środków zewnętrznych. Przystąpiono ponadto do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Tarnów w miejscowości Nowodworze.

Radni przyjęli regulamin udzielania Stypendiów Wójta Gminy Tarnów dla uczniów szkół podstawowych z naszego terenu - ustanowienie stypendiów dla utalentowanych uczniów ma na celu nagradzanie młodych ludzi realizujących swoje pasje. Dzięki takiej pomocy mają szansę rozwijać umiejętności w dziedzinach działalności naukowej, artystycznej i sportowej. Stypendia będą przyznawane uczniom szkół podstawowych mieszkającym na terenie Gminy Tarnów oraz uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych na terenie gminy Tarnów. Środki przeznaczane na ten cel to ok. 50 tys zł. Podstawowe zmiany mają na celu w programie stypendialnym uwzględnić uczniów uczestniczących w konkursach wiedzy i zawodach sportowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz takich konkursach, które skutkują wpisem osiągnięć na świadectwo szkolne.

Kolejne podjęte uchwały dotyczyły zmian uchwały budżetowej na 2022 rok i zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2022 – 2030. Znacznie zwiększone zostały dochody bieżące i majątkowe. Mają na to wpływ przede wszystkim środki pozyskane w ramach m.in. na wypłatę dodatków na inne źródła ciepła (pelet, drewno kawałkowane i gaz LPG) z funduszu przeciwdziałania COVID-19, zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wsparcia z PFRON w ramach programu „Przyjazny Urząd”, funduszu pomocy obywatelom Ukrainy, dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie na wykonanie zadania w Zbylitowskiej Górze (wyposażenie świetlicy wiejskiej), funduszy przeznaczonych na organizację lokalnego transportu publicznego, funkcjonowania Rady Gminy Tarnów, miejscowych OSP czy budowę sieci kanalizacyjnej w Porębie Radlnej. To w sumie blisko 600 tys.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą realizacji wspomnianych inwestycji i zadań. Wprowadzono ponadto 3 nowe zadania: realizację wspomnianego programu z PFRON, zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie gminy oraz sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Koszycach Wielkich i w Woli Rzędzińskiej.  

Radni dyskutowali też nad bieżącymi sprawami, wysłuchali interpelacji i opinii. {Play}