Zanim radni przyjęli tę jedną z najważniejszych uchwał w ciągu roku, decydowali o kilku ważnych sprawach, dotyczących m.in.  regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach szkolno – przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest gmina Tarnów, przyjęli też Strategię Rozwoju Gminy Tarnów na lata 2022 – 2030. Sesja Rady Gminy odbyła się w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów przy ul. Krakowskiej 19 w Tarnowie.

Strategia Rozwoju Gminy Tarnów na lata 2022-2030 to istotny dokument planowania rozwoju lokalnego i określa kluczowe kierunki rozwoju gminy. Strategia wskazuje wizję, cele strategiczne i operacyjne oraz kierunki działań wyznaczone do realizacji w okresie jej obowiązywania. Dokument zawiera syntetyczną diagnozę gminy w zakresie sytuacji społecznoekonomicznej oraz analizę strategiczną mocnych i słabych stron. Jest jednym z podstawowych instrumentów zarządzania i stanowi podstawę do prowadzenia przez władze samorządowe długookresowej polityki rozwoju gminy. Dla potrzeb opracowania Strategii Gminy Tarnów przyjęto zasadę wykorzystania jej potencjału. Strategia służyć ma wzrostowi atrakcyjności gminy dla mieszkańców, dla aktywności ekonomicznej oraz dla przyjezdnych korzystających z dostępnych usług. Konieczność opracowania nowego dokumentu jest warunkowana przez dynamiczne zmiany zachodzące w polityce społeczno-gospodarczo-przestrzennej gminy. Opracowanie Strategii Rozwoju pozwala określić najbardziej efektywne działania gwarantujące skuteczny rozwój całego obszaru, co bezpośrednio wpływa na rozwój infrastruktury, przedsiębiorczości oraz powstanie nowych inicjatyw społecznych. Strategia wpływa również na budowę wizerunku jednostki, tworząc jej wizytówkę, która jest swoistym źródłem informacji dla grona podmiotów gospodarczych, inwestorów i mieszkańców. Strategia tworzy platformę współdziałania wszystkich zainteresowanych, w szczególności samorządu, przedsiębiorców, organizacji społecznych i oczywiście mieszkańców gminy. Strategia Rozwoju Gminy Tarnów na lata 2022-2030 jest spójna z wytycznymi unijnymi w obecnym ich kształcie i koresponduje z krajowymi i regionalnymi dokumentami strategicznymi. Opracowanie strategii poprzedziły konsultacje społeczne. Projekt uzyskał pozytywną opinię wszystkich wymaganych prawem instytucji i organów tj. sąsiadujących z gminą Tarnów samorządów, Zarządu Województwa Małopolskiego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie i w Rzeszowie oraz Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

W następnej kolejności radni przyjęli uchwałę budżetową gminy Tarnów na 2023 rok. -To niezwykle ambitny budżet. Naszym wyzwaniem jest odrabianie zapaści cywilizacyjnej z poprzednich dziesięcioleci, dlatego rozwój gminy jest naszym priorytetem. Dbamy o każdą miejscowość – w każdej miejscowości zaplanowaliśmy zadania do wykonania. Jest to możliwe także dlatego, że udaje nam się pozyskiwać spore środki zewnętrzne. Stawiamy na inwestycje, kosztem oszczędności w wydatkach bieżących - mówi wójt, Grzegorz Kozioł. Wydatki na inwestycje są większe niż w roku ubiegłym i wyniosą blisko 30 milionów złotych. 19 radnych głosowało za, a 1 wstrzymał się od głosu.

Budżet gminy Tarnów na 2023 rok wynosi ponad 120 mln. W porównaniu do ubiegłego roku, dzięki działaniom oszczędnościowym i racjonalnej polityce finansowej, zmniejszył się także dług – w ciągu dwóch lat o blisko 5 mln zł. Budżet został opracowany zgodnie ze wskaźnikami finansowymi Ministerstwa Finansów, Wojewody Małopolskiego i w oparciu o prognozy własne. Projekt budżetu zyskał też pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Jak dodaje Grzegorz Kozioł, wydatki na inwestycje rosną z roku na rok, głównie dzięki pomocy rządowej. -W 2021 wynosiły ok. 11 mln zł., rok później - przeszło 20, a teraz to już prawe 30 mln zł – dodaje. W gminie kontynuowane będą duże inwestycje, m.in. budowa hali sportowej w Woli Rzędzińskiej, remont dworku w Koszycach Małych, budowa domu kultury i remizy w Łękawce, a także domu kultury w Zawadzie. Wyremontowana zostanie remiza OSP w Zbylitowskiej Górze, dokończone zostaną także centra wsi w Koszycach Wielkich i w Tarnowcu. Dzięki pozyskanym środkom z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeprowadzone zostaną także remonty dróg i chodników na całym obszarze. Największe przyznane dotacje na inwestycje, które będą realizowane w 2023 r. pochodzą z programu Polski Ład (blisko 15 mln zł).

Utrzymanie szkół i przedszkoli pochłonie najwięcej, bo aż 40% budżetu. Po uwzględnieniu subwencji oświatowej, dotacji na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego, opłat rodziców, refundacji kosztów za dzieci spoza terenu gminy Tarnów, a uczęszczających do naszych przedszkoli, do utrzymania placówek oświatowych, samorząd dopłaca ze środków własnych ok. 20 milionów złotych.

Następne w kolejności koszty to opieka społeczna, która pochłonie blisko 30% budżetu, gdyż jednym z naszych głównych celów jest także wspieranie najuboższych. Sporo kosztuje także m.in. gospodarka komunalna, transport czy ochrona środowiska. Sporo pieniędzy zostanie przeznaczonych na remonty dróg i chodników we wszystkich miejscowościach gminy Tarnów. - Patrzymy na gminę całościowo, każda jej część musi się intensywnie rozwijać – podkreśla wójt.

W 2023 roku realizowane będą również prace doświetleniowe, związane z ochroną zabytków czy estetyczne, dotyczące przede wszystkim prac porządkowych.
Budżet gminy Tarnów na 2023 rok to również znaczne dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych, które obecnie wynoszą ok. 600 tys. zł.

Radni dyskutowali też nad bieżącymi sprawami, wysłuchali interpelacji i opinii. Sesja zakończyła się złożeniem sobie nawzajem życzeń noworocznych. {Play}