Dnia 7 kwietnia 2024 roku odbędą się wybory samorządowe. Wybierzemy w tym dniu naszych przedstawicieli w radach gmin, powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Rozporządzenie w sprawie wyborów zostało opublikowane, co oznacza że znamy tzw. „kalendarz wyborczy”. Zgodnie z nim komitety wyborcze, które zamierzają zgłaszać kandydatów mogą już się rejestrować. Mają na to czas do 12 lutego. Do 4 marca będzie można zgłaszać listy kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw. Termin zgłaszania kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast upłynie natomiast 14 marca.

Kalendarz wyborów samorządowych 2024:

*do dnia 12 lutego 2024 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

- zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego.

*do dnia 22 lutego 2024 r.

- zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych.

*do dnia 27 lutego 2024 r.

- powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych.

*do dnia 4 marca 2024 r. do godz. 16:00

- utworzenie obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów,

- zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy.

*do dnia 8 marca 2024 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika,

- zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

*do dnia 13 marca 2024 r.

- przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw.

*do dnia 14 marca 2024 r. do godz. 16:00

- zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

*do dnia 15 marca 2024 r.

- przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą.

*do dnia 18 marca 2024 r.

- przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim,

- powołanie przez komisarzy wyborczych obwodowych komisji wyborczych.

*od dnia 23 marca 2024 r. do dnia 5 kwietnia 2024 r. do godz. 24:00

- nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze.

*do dnia 25 marca 2024 r.

- podanie do publicznej widomości, w drodze rozplakatowania obwieszczeń: a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych, b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast,

- zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat,

- zgłaszanie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski.

*do dnia 28 marca 2024 r.

- podanie do publicznej wiadomości informacji o organizacji w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich, w dniu wyborów, bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego, o którym mowa w art. 37f § 1 Kodeksu wyborczego.

*do dnia 29 marca 2024 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

*do dnia 4 kwietnia 2024 r.

- poinformowanie wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, którzy zgłosili zamiar skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego, o godzinie transportu w dniu głosowania.

*w dniu 5 kwietnia 2024 r. o godz. 24:00

- zakończenie kampanii wyborczej.

*w dniu 7 kwietnia 2024 r. w godz. 7:00 ‑ 21:00

 

Wszelkie informacje dotyczące wyborów samorządowych będą publikowane na stronie gminy Tarnów, po prawej stronie w zakładce „WYBORY SAMORZĄDOWE 2024”.