Trwają zebrania wiejskie – spotkaniom organizowanym w poszczególnych sołectwach gminy Tarnów towarzyszy spore zainteresowanie, coraz więcej jest na nich także ludzi młodych. To doskonała okazja, aby porozmawiać o codziennych problemach, planach, o tym co zostało wykonane, i co jest jeszcze do zrobienia. -Mocno cieszy fakt rosnącej frekwencji podczas zebrań wiejskich oraz aktywności mieszkańców, którzy interesują się sprawami codzienności i poprawą jakości życia w swoich miejscowościach. Widzimy wyraźnie, że w spotkaniach uczestniczy coraz więcej osób młodych. Bardzo za to dziękujemy – mówi wójt, Grzegorz Kozioł.

W zebraniach wiejskich uczestniczą wójt Grzegorz Kozioł wraz z zastępcą Sławomirem Wojtasikiem oraz sołtysi z poszczególnych sołectw, przedstawiciele kierownictwa Urzędu Gminy Tarnów, poszczególnych jednostek, np. Straży Gminnej, jak również radni gminni.

Rozmowy dotyczą m.in. konstrukcji tegorocznego budżetu oraz zaplanowanych w nim inwestycji, czyli rozwoju gminy. Mieszkańcy przedstawiają swoje oczekiwania, wskazują na potrzebę napraw, asfaltowania i oświetlenia dróg, budowy nowych chodników i tras dla rowerów oraz miejsc rekreacji, w tym placów zabaw dla dzieci. Częstym postulatem jest również budowa przejść dla pieszych.

W trakcie zebrań ponadto powtarzają się zagadnienia związane m.in. z regulacjami stanów prawnych użytkowanych dróg, bieżącego utrzymania i konserwacji przydrożnych rowów i przepustów, urządzeń wodnych i melioracji, a także rzek i potoków, pojawiają się uwagi, wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania w gminie transportu zbiorowego.

Dla przykładu w Radlnej mieszkańcy poparli inicjatywę zakupu przez samorząd zabytkowego dworu i postulują kontynuację remontu.

 

W Zgłobicach z kolei powraca postulat przywrócenia lewoskrętów do miejscowości od strony ulicy Krakowskiej oraz jeszcze większej dbałości o ochronę środowiska. Mieszkańcy chcą, aby samorząd bardziej restrykcyjnie podchodził do kwestii wycinki drzew i zezwalał na to tylko w sytuacjach koniecznych.

 

W Koszycach Wielkich jednym z ważnym punktów było zagospodarowanie centrum miejscowości i obawa przed próbą poszerzenia produkcji w funkcjonującej tam firmie.

W Woli Rzędzińskiej mieszkańcy postulowali zwiększenie funduszy dla Rad Sołeckich tak, aby mieszkańcy mieli jeszcze większą możliwość decydowania na co zostaną one przeznaczone.  

 

W Porębie Radlnej głównym tematem była planowana budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej.

W Tarnowcu natomiast pojawiła się prośba, aby samorząd wystąpił do władz Tarnowa z wnioskiem o zminimalizowanie uciążliwości komunikacyjnych spowodowanych mającym się rozpocząć lada chwila kompleksowym remontem ulicy Tuchowskiej.

 

Zebrania wiejskie zakończą się do końca lutego. Szczegółowy harmonogram jest dostępny na stronie gminy Tarnów oraz w mediach społecznościowych.