Najnowsze dane finansowe napawają optymizmem i wskazują na ciągły wzrost budżetowych dochodów bieżących oraz majątkowych. Rośnie wskaźnik wielkości inwestycji w przeliczeniu na mieszkańca, maleje zaś kwota zadłużenia. -To efekt racjonalnej i przemyślanej polityki finansowej władz gminy. Gmina Tarnów jest w dobrej kondycji finansowej, a rosnąca wartość wskaźnika wielkości inwestycji w przeliczeniu na mieszkańca świadczy o możliwości kreowania rozwoju gminy, co może przyciągać zarówno nowych mieszkańców, jak i inwestorów – mówi skarbnik, Łukasz Woskowicz. Gmina Tarnów posiada możliwości finansowe do zapewnienia wkładu własnego na realizację kolejnych zadań inwestycyjnych opartych na współfinansowaniu ze środków zewnętrznych, w tym z programów i projektów Unii Europejskiej.

-Miarą atrakcyjności danej jednostki samorządowej jest wskaźnik wielkości inwestycji w przeliczeniu na mieszkańca. W gminie Tarnów jest on stale rosnący. Ponadto wszystkie najważniejsze składowe budżetu wykazują tendencję wzrostową, za wyjątkiem zadłużenia, które znacznie maleje. Dzieje się tak z powodu mądrej i oszczędnej polityki finansowej. W gminie Tarnów nie przejada się pieniędzy, lecz racjonalnie się inwestuje – mówi wójt, Grzegorz Kozioł.

Właściwa polityka podatkowa związana z uchwalaniem stawek podatkowych (w szczególności podatku od nieruchomości) wpływa na coroczny wzrost dochodów bieżących. Dla porównania w 2018 roku wynosiły one niewiele ponad 11 mln zł, plan na bieżący rok zakłada, że wyniosą one 16,5 mln. Rosnące dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) świadczą z kolei o rosnącej zamożności mieszkańców oraz o tendencji wzrostowej w zakresie osiedlania się nowych mieszkańców.

Wpływy z podatku PIT na przełomie ostatnich ponad pięciu lat wzrosły z blisko 25 mln zł do prawie 36 milionów, a wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) z 873 tys. w roku 2018 do planowanych 2,8 mln w końcówce bieżącego roku. Wzrost dochodów z subwencji ogólnej to progres z 22,4 mln w 2018 r. do planowanych w 2024 r.- 45,3 mln. Poza dochodami bieżącymi rosną również dochody majątkowe z 3,4 mln w roku 2018 do 23,2 mln w planie na 2024 r.

W związku z rosnącymi dochodami i malejąca kwotą długu o 5 milionów złotych w ciągu ostatnich czterech lat poprawił się również wskaźnik zadłużenia gminy liczony jako relacja kwoty długu do dochodów ogółem - z 34% w 2019 r. do planowanego w 2024 r. -22%. -W przypadku przyjęcia do obliczeń tylko dochodów bieżących relacja ta jest jeszcze korzystniejsza - z 40% w 2019 r. do planowanych 26% w roku bieżącym – uzupełnia skarbnik Łukasz Woskowicz. Majątek gminy Tarnów wynosi 230 milionów złotych.

Warto dodać, że kryzys gospodarczy (COVID-19, woja na Ukrainie) nie wpłynął negatywnie na działalność gospodarczą w gminie Tarnów, co przejawia się w terminowo dokonywanych płatnościach podatkowych przez przedsiębiorstwa działające na naszym terenie.

W ciągu mijającej kadencji samorządu w miejscowościach gminy Tarnów na inwestycje służące mieszkańcom przeznaczono 130 milionów złotych. W większości powstały one za pozyskane środki zewnętrzne – dotacje i dofinansowania z rożnych źródeł. Wybudowano i wyremontowano ok. 45 km dróg, 10 km chodników i tras rowerowych, zamontowano ok. 500 sztuk instalacji oświetleniowych. Powstały m.in. budynki kulturalne, sportowo – rekreacyjne oraz te służące OSP, różnym grupom społecznym, a konserwację przeszły obiekty historyczne i oświatowe. {Play}