UCHWAŁA NR XLIII/475/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 września 2018 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnów

Uchwała Nr XIX/161/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Tarnów.