Uchwała Nr XIX/161/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Tarnów.