Wprowadzenie dzięki oszczędnościom nowych zadań inwestycyjnych, ustalenie trybu udzielania dotacji przedszkolom i szkołom na terenie gminy Tarnów,  program „Posiłek w domu i szkole”, współpraca z Powiatem Tarnowskim oraz z Województwem Małopolskim przy budowie chodników. To najważniejsze kwestie nad którymi debatowali radni w trakcie lutowej sesji Rady Gminy Tarnów.

Będą nowe drogi, projekty parkingów

W trakcie ostatniej sesji wprowadzono do budżetu nowe, kolejne inwestycje, które jeszcze w tym roku będą realizowane na terenie gminy Tarnów. 
- Ubiegłoroczne dochody wykonaliśmy na poziomie ponad stuprocentowym, wydatki zaś na poziomie około 95 procent. Co więcej, zmniejszyliśmy kwotę kredytu o blisko 5 milionów, a co za tym idzie zmniejszyły się koszty obsługi długu. Wypracowaliśmy więc spore oszczędności, jak również mamy już pierwsze tegoroczne sukcesy w pozyskaniu środków zewnętrznych. To właśnie ta rozsądna polityka finansowa pozwoliła nam na wprowadzenie kolejnych zadań inwestycyjnych za łączną kwotę blisko 2,5 miliona złotych – mówi wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł.
Dzięki tej kwocie kolejne drogi w gminie Tarnów będą remontowane i budowane. Zwiększono bowiem o 40 tysięcy kwotę przeznaczoną na drogi transportu rolnego, o 200 tysięcy zaś fundusze na nakładki asfaltowe w naszych gminnych miejscowościach. Oszczędności pozwoliły na zwiększenie środków w planowanych inwestycjach oświatowych, w tym wykonanie adaptacji pomieszczeń szkoły na przedszkole w Koszycach Wielkich czy opracowanie projektu rozbudowy szkoły o pomieszczenia kuchni i stołówki w Zawadzie.
Zabezpieczono w budżecie fundusze na wkład własny do wniosku, który będzie wkrótce złożony o dofinansowanie adaptacji pomieszczeń w szkole podstawowej Nr 2 w Woli Rzędzińskiej dla potrzeb żłobka.
Wśród ważnych projektów znalazło się zwiększenie kwoty na opracowanie projektu centrum wsi w Tarnowcu, a także opracowanie projektu budowy parkingu z drogą dojazdową przy kościele w Koszycach Wielkich. Nowe wyposażenie zostanie zakupione na boisko w Jodłówce-Wałkach.

Chodniki przy drogach powiatowych i przy wojewódzkiej w Nowodworzu

W trakcie sesji radni podjęli uchwałę, dzięki której w 2019 roku budowane będą ścieżki rowerowe i chodniki przy drogach powiatowych. Mowa o dokumencie określającym współpracę z Powiatem Tarnowskim przy wspólnej realizacji zadań takich jak kontynuacja budowy ścieżek rowerowych: w Jodłówce-Wałkach (w kierunku Starych Żukowic), w Błoniu (w kierunku Szczepanowic) czy wykonanie projektów kolejnych chodników przy drogach powiatowych. Kolejne z przyjętych porozumień, tym razem z Województwem Małopolskim, dotyczy budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w Nowodworzu. Realizacja zadania odbywać się będzie w trybie Inicjatyw Samorządowych.

„Posiłek w szkole i domu”
Jedną z podjętych uchwał było ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom i placówkom niepublicznym funkcjonującym na terenie gminy Tarnów. Uchwała zawiera również tryb kontroli wykorzystania funduszy.
Radni pochylili się również nad kwestią określenia zasad zwrotu wydatków w ramach nowego, rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, dofinansowującego posiłki dla dzieci. Jednocześnie podwyższono kryterium dochodowe dla osób ubiegających o tą formę wsparcia.
Wśród pozostałych uchwał stanowiących temat sesyjnych obrad znalazły się te dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego, opłat za pobyt w Domu Senior+ w Nowodworzu czy ustalenia przebiegu dróg gminnych.
W trakcie wolnych wniosków radni dyskutowali o najpilniejszych sprawach bieżących z terenu naszej gminy. {Play}