Przyjęcie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami, przyjęcie darowizny nieruchomości w Zgłobicach, porozumienie z Powiatem Tarnowskim dotyczące budowy chodników, ustalenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a także przystąpienie do programu bezpłatnych szczepień to najważniejsze uchwały, jakie podjęli radni w trakcie kwietniowej sesji. Odbyła się ona w dniu 10 kwietnia w sali narad Urzędu Gminy Tarnów.

Po otwarciu VI sesji Rady Gminy Tarnów nastąpiło wręczenie zaświadczeń o wyborze sołtysów, wybranych 24 marca w wyborach przeprowadzonych w każdej miejscowości. Następnie radni przystąpili do dalszego porządku obrad, w którym znalazła się informacja o publicznym transporcie zbiorowym na terenie naszej gminy a także uchwała dotycząca określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Tarnów.

Radni pochylili się również nad trybem udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom i szkołom, a także ustaleniem planu sieci publicznych szkół podstawowych. Przyjęto też „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Tarnów w 2019 roku”.

Nie zabrakło aspektów związanych ze współpracą Gminy Tarnów z Powiatem Tarnowskim. Po pierwsze przyjęto uchwałą darowiznę od powiatu w postaci działki pod parking obok budowanego budynku wielofunkcyjnego z remizą OSP w Zgłobicach. Po drugie zawarto porozumienie, na mocy którego opracowane zostaną projekty dwóch fragmentów chodnika przy drodze powiatowej w Woli Rzędzińskiej (relacji Wałki-Stare Żukowice).

Jednym z najważniejszych punktów było ustalenie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Radni przyjęli uchwałę ustalającą wyższe stawki opłat za śmieci.

Gmina Tarnów przystąpiła również uchwałą radnych do programów zdrowotnych dotyczących profilaktyki zakażeń pneumokokowych oraz wirusem brodawczaka, dzięki czemu już wkrótce kolejni mieszkańcy będą mogli skorzystać ze szczepień.

W zapytaniach i wolnych wnioskach radni dyskutowali o istotnych dla naszej gminy sprawach jak trwające inwestycje, stan dróg czy oświetlenie. {Play}