Na podstawie art. 31a   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2019, poz. 506 t.j.), art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 t.j.), art. 17 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1401 t.j.), zarządzam co następuje:

§ 1.

W związku z zaistniałą sytuacją meteorologiczną i hydrologiczną ogłaszam alarm przeciwpowodziowy na terenie gminy Tarnów.

§ 2.

Alarm przeciwpowodziowe obowiązuje od dnia 23  maja  2019 r. od godziny  20:00 do odwołania.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Referatu Spraw Społeczno Administracyjnych.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Ostrzeżenie meteorologiczne - Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego