Zdecydowana większość radnych gminy Tarnów zagłosowała za udzieleniem absolutorium wójtowi Grzegorzowi Koziołowi z wykonania budżetu w 2018 roku. Niewątpliwym sukcesem jest to, że przychody do budżetu w ciągu roku wzrosły (w stosunku do planu wyjściowego) o 10 mln zł. Świadczy to dobrze o aktywności i skuteczności samorządu w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.
Pozytywnie politykę finansową gminy za ubiegły rok oceniła także Regionalna Izba Obrachunkowa.

- Zdobyliśmy dodatkowe pieniądze do budżetu, krajowe i europejskie, praktycznie na wszystkie obszary działalności: od pomocy społecznej, przez oświatę, sport i kulturę, a na inwestycjach drogowych kończąc. Pomyślnie zakończyliśmy też negocjacje ze spodkobiercami rodziny Marszałkowiczów odnośnie wykupu działek w Zgłobicach – wylicza ubiegłoroczne osiągnięcia wójt Grzegorz Kozioł.
W gminie Tarnów zapewnione są miejsca w przedszkolach dla wszystkich dzieci od trzech lat. Przedszkole – dobrze urządzone i wyposażone – jest w każdej miejscowości. Rodzice mogą decydować do której placówki zapisać swoje dziecko. Wkrótce otwarty zostanie samorządowy żłobek z dwoma oddziałami. Powodem do dumy są odnowione szkoły ze stołówkami i pomysłowo zagospodarowanym otoczeniem, a także piękne centra miejscowości.
Funkcjonują i powstają nowe domy kultury w poszczególnych miejscowościach z ciągle rozszerzaną ofertą zajęć dla mieszkańców. Organizowane są festyny i imprezy sportowo-rozrywkowe, a duże koncerty z gwiazdami polskiej estrady stały się znakiem rozpoznawczym gminy Tarnów.

Do dyspozycji mieszkańców jest coraz więcej obiektów sportowych. Wzorowo prowadzona jest polityka senioralna. Istnieją kluby seniora, realizowane są innowacyjne projekty na rzecz aktywizacji seniorów, które służą jako przykład dla innych. W Nowodworzu uruchomiony został Dzienny Dom Pobytu „Senior +”.
Zapewniona jest komunikacja autobusowa z Tarnowem. Do wszystkich miejscowości jeżdżą nowoczesne i klimatyzowane autobusy. Gospodarka wodno-ściekowa również zorganizowana jest w ramach aglomeracji tarnowskiej. Gmina ma udziały w Tarnowskich Wodociągach, które dostarczają wodę w dobrej jakości i przyzwoitej cenie oraz odpowiadają za utrzymanie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Zadawalający jest stan dróg. Przybywa przy nich chodników i ścieżek rowerowych.

Gmina jest przyjazna dla mieszkańców i inwestorów, gdyż są w niej najniższe w regionie podatki lokalne. Miarą wzorowego zarządzania są nie tylko dobrze wydawane pieniądze, ale przede wszystkim ciągłe ich pozyskiwanie z wszelkich możliwych źródeł. Mimo tak aktywnej polityki inwestycyjnej i społecznej dobry jest stan finansów gminy.

Gośćmi sesji absolutoryjnej byli wicemarszałek Małopolski Łukasz Smółka oraz Anna Pieczarka z zarządu województwa.
- Gratuluję samorządowi gminy Tarnów osiągnięć gospodarczych i społecznych. Gratuluję rozwoju i okazałych inwestycji. To wzorowo zarządzana gmina, wzór i przykład dla innych – powiedział wicemarszałek Łukasz Smółka.