W środę, 7 sierpnia, w Urzędzie Gminy Tarnów odbyła się VIII Sesja Rady Gminy Tarnów, na której obecna była również Anna Pieczarka – członek Zarządu Województwa Małopolskiego oraz radny powiatowy – Józef Lazarowicz. W trakcie sesji radni przyjęli kilka uchwał, w tym do najważniejszych należała przede wszystkim ta dotycząca opracowania szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Seniora+ w Nowodworzu.
Przyjęto także cztery uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowościach: Zbylitowska Góra, Koszyce Małe, Wola Rzędzińska oraz Jodłówka-Wałki. Poruszono również kwestię zawarcia porozumienia między Gminą Tarnów a Powiatem Tarnowskim na wspólną realizację zadania dotyczącego utworzenia bezpiecznego przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w Zgłobicach oraz do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w tej miejscowości. Radni przyjęli też kilka uchwał dotyczących spraw oświatowych, w tym m.in. regulamin udzielania stypendiów Wójta Gminy Tarnów dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Tarnów na rok szkolny 2019/2020, utworzenie Żłobka Publicznego i oddziałów przedszkolnych oraz nadania mu statutu czy ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Ważnych punktem obrad była uchwała zawarcia porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie na realizację inwestycji – ubezpieczenie prawego brzegu rzeki Dunajec w miejscowości Zbylitowska Góra. Radni przyjęli również zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2019-2027.
W trakcie wolnych wniosków dyskutowano o kwestiach dotyczących spraw bieżących. {Play}