Dnia 30 grudnia 2019 roku odbyła się XI sesja Rady Gminy Tarnów. W sesji wzięła udział również Anna Pieczarka, poseł na Sejm RP.

Podczas ostatnich obrad w roku 2019 radni przyjęli szereg ustaw. Przyjęto m.in. projekty Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Tarnów na 2020 r. oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. Uchwalono  szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne, podniesiono godzinową stawkę za świadczone usługi tzw. pomocy sąsiedzkiej.

Obrady objęły także drobne zmiany w zasadach udzielania stypendiów Wójta Gminy Tarnów dla uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów z gminy Tarnów. Radni przyjęli uchwałę w sprawie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej nowopowstałej jednostki Gminny Żłobek Maluszek przez Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli. Określono także średnią cenę jednostki paliwa w roku szkolnym 2019/2020, czyli zwrotu kosztu dowozu osób niepełnosprawnych przez rodziców lub opiekunów prawnych.

Radni pochylili się również nad kwestią przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kilku gminnych miejscowościach – w Koszycach Małych, Koszycach Wielkich, Woli Rzędzińskiej oraz etapowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Woli Rzędzińskiej, Błoniu i Zawadzie. Podczas posiedzenia wyrażono również zgodę na zwiększenie udziału w prawie własności nieruchomości w Woli Rzędzińskiej, obejmującej nabycie drogi o szczególnym znaczeniu, tzw. Pierzchałówki.

Dużo miejsca w porządku obrad przeznaczono na dyskusję na temat sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych według ceny rynkowej oszacowanej przez rzeczoznawcę w budynku komunalnym w Zgłobicach, czyli Ośrodku Zdrowia. Głos zabrały również same mieszkanki, które prosiły radnych o przychylną decyzję w sprawie wykupienia mieszkań, które zamieszkują już od kilkudziesięciu lat. Panie deklarowały również, że nie będą wnosić żadnych sprzeciwów w sprawie ewentualnego rozbudowania ośrodka czy przyległego terenu w przyszłości. Ostatecznie uchwała została przegłosowana, tym samym radni wyrazili zgodę na sprzedaż lokali mieszkalnych.

Jedną z najważniejszych kwestii było również uchwalenie wyboru metody ustalania opłaty oraz jej wysokości za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Tarnów. Niestety w całym kraju wzrosną opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi, w gminie Tarnów uchwalono, iż będzie to kwota 20 zł za osobę, zacznie obowiązywać od 1 marca. Radni przegłosowali też, że płatność będzie uiszczana za osobę, a nie jak dotychczas za gospodarstwo. Ustalony został także wzór deklaracji, którą ma obowiązek złożyć każde gospodarstwo z informacją, ile osób je zamieszkuje.

Zmiany uchwalono także w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na rok 2019, udało się zrealizować gminny budżet przy niższym kredycie aż o ok. 3 miliony zł niż to zakładano w uchwałach budżetowych. Tak duże oszczędności uzyskano dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych, oszczędnościom poprzetargowych, jak również oszczędnościom w działalności bieżącej.

Zmiany uchwalono także w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarnów na lata 2019-2027 oraz w statucie Gminy Tarnów dotyczącym sposobu oraz czasu dostarczania informacji o obradach sesji.

W trakcie wolnych wniosków dyskutowano o kwestiach dotyczących spraw bieżących. {Play}