Wójt Gminy Tarnów informuje, o możliwości ubiegania się przez producentów rolnych o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2020 r.
 
Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego należy załączyć:
- faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.
- w przypadku producentów bydła dodatkowo należy złożyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Termin składania wniosków od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020  

Szczegółowe informacje w sprawie zwrotu podatku można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnów (Referat Geodezji, Obrotu Nieruchomościami i Rolnictwa, pok. 107) oraz pod numerem telefonu 14 688 01 14