Chcesz poznać propozycje rozwiązań układu komunikacyjnego czy przeznaczenia poszczególnych terenów – weź udział w dyskusjach publicznych i zobacz projekty planowania przestrzennego. Dyskusje publiczne zaplanowano na koniec września w poszczególnych miejscowościach.

Do Radlnej, Błonia i Woli Rzędzińskiej zapraszamy 29 września:

- dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Radlna w Domu Ludowym w godzinach od 14.00 do 15.30,

- dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Błonie w Domu Ludowym w godzinach od 16.00 do 17.30,

- dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Wola Rzędzińska w Urzędzie Gminy Tarnów w godzinach od 10.00 do 11.00.

Dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach planów miejscowych dla Zawady i Zgłobic odbędą się 30 września:

- dla miejscowego planu zagospodarowania na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Zawada w Szkole Podstawowej w godzinach 14.30 do 16.00,

- dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Zgłobice w Szkole Podstawowej w godzinach od 16.30 do 18.00.

Wyłożenie projektów planów do publicznego wglądu zaplanowano z kolei na listopad bieżącego roku. 

W trakcie wyłożenia poszczególnych projektów planów do publicznego wglądu jak również po ich wyłożeniu w określonych terminach, jest możliwość zgłaszania uwag lub propozycji własnych rozwiązań projektowych. – Warto śledzić ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu, na tablicach informacyjnych zamieszczonych w poszczególnych miejscowościach oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Tarnów – mówi wójt, Grzegorz Kozioł. Można też dzwonić w godzinach pracy Urzędu Gminy Tarnów pod numery telefonów 14 688-01-38 lub 14 688-01-17.

Ze względu na konieczność dokonania zmian w zakresie szerokości linii rozgraniczających pasy drogowe dróg powiatowych z powodu zmiany stanowiska zarządcy drogi, w przygotowanych projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Zbylitowskiej Góry, miejscowości Jodłówka Wałki oraz Biała, projekty tych planów są w trakcie przygotowań. Niebawem będą one udostępnione do publicznego wglądu.

Dodajmy, że wszystkie dyskusje publiczne ze względu na zagrożenie koronawirusem są organizowane z zachowaniem reżimu sanitarnego – dezynfekcją rąk, z użyciem maseczki ochronnej oraz zachowaniem odpowiedniego dystansu. {Play}