Nabór zakończono – wszystkie wnioski rozliczone

Gmina Tarnów zrealizowała projekt wymiany starych pieców węglowych na nowe kotły gazowe.  W ramach projektu zostało wymienionych 172 kotły na paliwa stałe.  Na powyższe zadanie Gmina Tarnów uzyskała dofinansowanie Unii Europejskiej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020.


W dniu 30 października 2017 roku, Gmina Tarnów podpisała z Zarządem Województwa Małopolskiego umowę do projektu nr RPMP.04.04.02-12-0166/17 pn. Redukcja emisji CO2 w Gminie Tarnów poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe) w ramach Programu Obniżenia Niskiej Emisji dla Gminy Tarnów na lata 2014-2020 na dofinansowanie wymiany pieców węglowych w  indywidualnych gospodarstwach domowych. W ramach tej umowy mieszkańcy Gminy będą mogli skorzystać z dofinansowania do wymiany starych pieców węglowych na nowe gazowe.

Informacja na temat wymiany pieców na gazowe

Gmina Tarnów rozpoczyna realizację projektu związanego z wymianą starych niskosprawnych pieców węglowych na nowe kotły gazowe. Zgodnie z przyjętymi założeniami, w ramach ww. projektu planuje się wymianę starych kotłów węglowych na nowe piece gazowe. Kwalifikacja mieszkańców do skorzystania z dotacji odbywała się na podstawie złożonych wstępnych deklaracji udziału w projekcie.

 

 1. Zwrot kosztów za zakupiony kocioł jest możliwy m.in. gdy:
  Budynek mieszkalny przeszedł pozytywnie ocenę energetyczną lub mieszkaniec zobowiąże się do wykonania prac termomodernizacyjnych w przypadku, gdy oceniany budynek nie spełnia przyjętego minimalnego standardu efektywności energetycznej budynku:
  Wartość wskaźnika EPH+W nie większa niż:
  • 150 kWh/(m2 x rok) dla domów jednorodzinnych lub
  • 135 kWh/(m2 x rok) dla domów wielorodzinnych (EPH+W – nieodnawialna energia pierwotna na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej).
 2. Zostanie podpisana umowa o dotację pomiędzy mieszkańcem, a gminą określająca szczegółowe warunki rozliczenia dotacji.

 

Informacje dodatkowe:

 • Koszty zakupu nowego kotła/instalacji nie zostaną zwrócone, jeśli wymiana kotła nastąpi przed datą podpisania umowy mieszkańca z Gminą Tarnów.
 • Moc projektowanego źródła ciepła zostaje określona w ocenie energetycznej budynku, a dofinansowanie przyznawane jest tylko i wyłącznie na moc określoną w ww. Ocenie.
 • Dofinansowanie do instalacji wewnętrznej, jeżeli będzie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zostaje również określone w ocenie energetycznej budynku.


Informacja - dotyczy wymiany pieców na węglowe

Gmina Tarnów złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020 (RPO WM) na wymianę 262 pieców na paliwo stałe (tj. piece węglowe). Jednakże z uwagi na brak środków, Gmina nie otrzymała dofinansowania do wymiany pieców . Aktualnie wniosek znajduje się na liście rezerwowej. W przypadku otrzymania dotacji do wymiany pieców węglowych Gmina powiadomi zainteresowanych mieszkańców.


Szczegóły projektu:

 

Osoby upoważnione do sporządzenia ocen energetycznych i przeprowadzenia wizji lokalnych budynków objętych programem dofinansowania do wymiany kotłów na terenie Gminy Tarnów

 

 

Gmina Tarnów informuje, że dofinansowanie na wymianę pieca może uzyskać osoba legitymująca się tytułem prawnym do nieruchomości lub lokalu.

 

W przypadku współwłasności wymagana będzie zgoda większości współwłaścicieli, co oznacza zgodę współwłaścicieli posiadających ponad połowę udziałów we współwłasności. Natomiast w przypadku gdy odbiorca końcowy nie jest właścicielem, wymagana będzie zgoda właściciela budynku.

 
Z analizy złożonych deklaracji oraz dostępnych informacji, (w niektórych przypadkach) wynika rozbieżność co do tytułu prawnego nieruchomości. Dokumentami którymi mieszkaniec może legitymować się jako tytuł prawny do nieruchomości są: odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, poświadczenie dziedziczenia, umowa. Tak więc w przypadku zgonu właściciela budynku należy przeprowadzić postępowanie spadkowe lub uzyskać dokumenty wymienione powyżej.